Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thiện Thùy
Ngày gửi: 14h:47' 23-05-2020
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
Const fi=`QUASONG.INP`;
fo=`QUASONG.OUT`;
nmax = 1001;
type BigNum = String;
var A:array[1..nmax] of integer;
F:array[0..nmax+1] of BigNum;
N:integer;
f1:text;
procedure doc;
var i:integer;
begin
assign(f1,fi); reset(f1);
Readln(f1,N);
for i:=1 to N do read(f1,A[i]);
close(f1);
end;
function Tong(X,Y:BigNum):BigNum;
var i,nho,T:longint;
Z:bigNum;
Begin
nho := 0;
While length(X) While length(X)>length(Y) do Y := `0` + Y;
Z:= ``;
for i:=length(X) downto 1 do
Begin
T := ord(X[i]) + ord(Y[i]) - 96 + nho;
Z := chr(T mod 10 + 48) + Z;
nho := T div 10;
end;
if nho > 0 then Z := `1` + Z;
Tong := Z;
end;
procedure xuly;
var i:longint;
begin
F[0] :=`1`;
if A[1] = 2 then F[1] := `0`
else F[1] := `1`;

if A[2] = 2 then F[2] := `0`
else if A[2] = 1 then F[2] := F[1]
else Begin
F[2] := Tong(F[1],F[0]);
end;

if A[3] = 2 then F[3] := `0`
else if A[3] = 1 then F[3] := F[2]
else F[3] := Tong(Tong(F[0],F[1]),F[2]);

for i:=4 to N+1 do
if A[i] = 2 then F[i] := `0`
else if A[i] = 1 then F[i] := F[i-1]
else if A[i-3] = 1 then F[i] := tong(F[i-1],F[i-2])
else F[i] := Tong(Tong(F[i-1],F[i-2]),F[i-3])
end;

procedure ghi;
var i:longint;
begin
assign(f1,fo); rewrite(f1);
write(f1,F[N+1]);
close(f1);
end;
BEGIN
doc;
xuly;
ghi;
END.
 
Gửi ý kiến