Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Quỳnh Như
Ngày gửi: 15h:08' 15-08-2018
Dung lượng: 16.8 KB
Số lượt tải: 1071
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HSNK MÔN TIẾNG ANH 6
---------- Năm học: 2010 - 2011
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao bài)
ĐỀ CHÍNH THỨC *******
Họ và tên: ………………………………………………..Số báo danh……………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:..……………………………………………………………………………………
Trường THCS: ……………….…………………………………….................................................................

Họ tên và chữ ký 2 giám thị
Giám thị 1:………………………………………...
Giám thị 2:………………………………………...
Số phách

 Thí sinh làm bài vào tờ thi này
(Bài thi gồm 5 trang)

Điểm bài thi
Bằng số:………………………..
Bằng chữ:……………………..
Họ tên và chữ ký 2 giám khảo
Giám khảo 1:……………..............................
Giám khảo 2:………………………………..
Số phách


I. Chọn 1 từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau.
1. A. teachers
B. thanks
C. pupils
D. farmers

2. A. foot
B. door
C. good
D. book

3. A. teeth
B. thin
C. mother
D. math

4. A. gymnast
B. vegetable
C. dangerous
D. geography

5. A. black
B. work
C. knee
D. look

6. A. young
B. house
C. our
D. trousers

7. A. orange
B. cabbage
C. lemonade
D. sausage

8. A. watches
B. brushes
C. classes
D. lives

9. A. station
B. question
C. invitation
D. intersection

10. A. chest
B. school
C. lunch
D. bench

II. Chọn một đáp án thích hợp để hoàn thành câu.
1.They usually go …………..after work.
A. to fishing
B. cinema
C. home
D. soccer

2.Would you like……………that for you ?
A. me doing
B. me to do
C. me do
D. I do

3.Fall means…………in British English.
A. summer
B. winter
C. autumn
D. spring

4.Nam is learning English……..the room and his dog is…….the desk.
A. at / in
B. in / under
C. in / on
D. on / under

5.“What would you like to drink ?” - “………………….”
A. Thank you
B. Yes, please
C. No, I don’t
D. Tea, please
Không được viết vào phần gạch chéo này

6. Let him………..it himself.
A. to do
B. do
C. doing
D. does

7. I must have a drink. I’m so………………….
A. dirty
B. hungry
C. thirsty
D. thirty

8. Would you like ………….tea ? – Yes, please.
A. some
B. any
many
D. a lot

9. The boy looks a little thin…………..he is strong.
A. and
B. because
C. or
D. but

10. I’m playing table tennis. …………you like table tennis ? – Not much.
A. Are
B. Do
C. Would
D. Can

11. On ……….we often go out with our friends.
A. nights of Sunday
B. Sunday nights

C. Sunday’s nights
D. Sundays night

12. What…………….to do tomorrow ? – I want to visit my uncle.
A. are you wanting
B. wants you

C. are you want
D. do you want

13. What are you going to do………………Saturday evening ?
A. in
B. on
C. at
D. for

14. I’d like a new bag. How………..is this bag ?
A. much
B. often
C. many
D. far

15. People often play sports at the……………
A. factory
B. movie theater
C. stadium
D. bakery

16. Why do you like flowers ? – Because ………..beautiful.
A. They’re
B. It’s
C. There’re
D. We’re

17. Her…………..season is spring.
A. nice
B. beautiful
C. favourite
D. interesting

18. How does your father go to work every day ? – He goes ……….his car.
A. in
B. on
C. by
D. with

19. There are five………….in one
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓