Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi cuối kì 1 có file nghe Lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình
Ngày gửi: 21h:18' 14-11-2021
Dung lượng: 124.6 KB
Số lượt tải: 1100
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN …………
TRƯỜNG TH …………..
(Đề đề xuất)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ I
MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
NĂM HỌC……………
(Thời gian làm bài: 40 phút)


Part I. Listening.
Question 1 : Listen and number.(1pt)
/
/
/
/


Question 2 : Listen and tick.(1pt)

1.Nam
2.Mai
3.Linda
4.Tom

Aladdin and the Magic Lamp

The Fox and the Crow

The Story of Mai An Tiem

Snow White and the Seven Dwarfs

/

Question 3 : Listen and write one word in each blank.(1pt)
Mai went to see her grandparents by _________.
Linda went to her hometown by __________.
Nam went to the seaside by ___________.
Trung went to Da Nang by __________.
Part II. Pronunciation.
Question 4 : Circle the word which has the tressed syllable different from the rest ones. (1pt)
1.
a. mountain
b. village
c. enjoy
d. tower


2.
a. repeat
b. invite
c. cartoon
d. Sunday


3.
a. city
b. party
c. tower
d. repeat


4.
a.complete
b. birthday
c. enjoy
d. invite


Question 5: Circle the word which has the underlined part pronounced differently.
(1 pt)
1.
a. watches
b. boxes
c. loves
d. beaches

2.
a. invited
b. wanted
c. played
d. visited

3.
a. pens
b. books
c. parents
d. lamps

4.
a. wanted
b. visited
c. watched
d. needed

Part III. Reading
Question 6:Choose the best answer. (1.25 pts)
/

1. What is your _______? – It’s 81 Tran Hung Dao street.
A. city B. village C. address
2. Where _______ you be this weekend? – I think I will be at home.
A. will B. did C. do
3. What’s your village like? – It_______ small and quiet.
A. is B. am C. are
4. ________ will you be on Saturday?- I think I’ll be in the mountain
A. What B. Where C. How
5. What will you do ________ Ha Long Bay?
A. at B. to C. on
Question 7 : Read and answer the questions.(1.25 pts)
Hi. My name is Nam. I’m in class 5A. Every morning, I get up early. I do morning exercise, have breakfast and then go to school. After school, I usually do my homework . English is my favourite subject. To practise speaking English, I speak it every day. To learn vocabulary, I write new words and read them aloud.
What is his name ?
………………..……………………………………….
Does he get up early every morning ? …………………………………………………………….
What does he do after school ?
……………………………………………………………
What is his favourite subject? ……………………………………………………………
How does he learn vocabulary? …………………………………………………………
/

Part IV. Writing.
Question 8 : Arrange the words to make sentences.( 1.25pts)
party?/ you / go / the / Did / to /
……………………………………………………………..
a picnic. / will / go/ I / for /
………... ………………………………………………….
you / be / this weekend?/ Where / will / …………………………….…………………………………
sang / I / danced. / and /
…………. …………………………………………………….
home / I’ll / be / at / to study / I / because / have /
..…………………………..……………………………………
Question 9: Write a passage using suggested words. (1.25pts)
Hi ! My name / Hoa /. I / go/ school / the morning /. Today / Monday /. I / four lessons: / Maths / Vietnamese / Music / English /. I / English / twice / a week / .
The end.
/

Đáp án và biểu điểm
Tiếng anh 5
Part I : Listening
Question 1 : 4 câu x 0,25 = 1đ
4- 1 - 3 - 2
Question 2 : 4 câu x 0,25 = 1 đ

1.Nam
2.Mai
3.Linda
4.Tom

Aladdin and the Magic Lamp

VThe Fox and the Crow
V
The Story of Mai An TiemV

Snow White and the Seven Dwarfs


V


Question 3 : 4 câu x 0,25 =
 
Gửi ý kiến