Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI ĐH-CĐ TỪ 2007-2014 BẢN WORD CÓ ĐÁP ÁN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Văn Hà
Ngày gửi: 17h:49' 21-04-2015
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1905
Số lượt thích: 3 người (Phan Tất Hoà, nguyễn khôi nguyên, Nguyễn khôi Nguyên)
CAO ĐẲNG NĂM 2007 Khối A MĐ 231
Câu 1: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là
A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Mg.
Giả sư M(OH)2 pứ là 1 mol M(OH)2 + H2SO4 ( MSO4+ H2O
1 mol 1mol 1mol
( mdd = M+34 + 98/20% = M+524 và mct = M + 96 ( (M+96)/(M+ 524) =0,2721 ( M =64 ( M là Cu
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là
A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít.
Gọi hỗn hợp là CxHy + O2 ( CO2 + H2O
BTnt O ( 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O ( nO2 = 0,625 mol ( Vkk = 5.VO2 = 0,625.5.22,4 = 70 lít
Câu 3: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
A. H2S, O2, nước Br2. B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2. D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.
SO2 thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh là O2, nước Br2, dd KMnO4 ( đáp án D
Câu 4: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư
A. kim loại Mg. B. kim loại Cu. C. kim loại Ba. D. kim loại Ag.
Cu + Fe3+ ( Cu + Fe2+ ( kim loại Mg dư khử tiếp Fe2+ thành Fe, còn Ba tác dụng với nươc, Ag không pứ) (B
Câu 5: Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là
A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa. B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.
C. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. D. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.
pH > 7 ( dd muối của bazơ mạnh và axit yếu ( axit yếu: Như phenol, H2CO3, axit hữu cơ) ( Đáp án A
Câu 6: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là
A. 0,75M. B. 1M. C. 0,25M. D. 0,5M.
KOH + HCl ( KCl + H2O
0,1 x x
-nếu axit dư không tính được ( axit vừa đủ hoặc còn thiếu hay KOH vừa đủ hoặc dư
mct= x.74,5 +( 0,1-x).56 = 6,525 ( x = 0,05(mol) ( CHCl = 0,5 ( đáp án D
Câu 7: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Fe bị phá hủy trước ( Fe có tính khử mạnh hơn ( các cặp là Fe và Pb; Fe và Sn; Fe và Ni ( Đáp án D
Câu 8: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là
A. Fe và dd CuCl2. B. Fe và dd FeCl3. C. dd FeCl2 và dd CuCl2. D. Cu và dd FeCl3.
Đáp án C: vì Cu2+ có tính oxi hóa yếu hơn Fe3
 
Gửi ý kiến