Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi + File nghe tiếng Anh lớp 4 HK 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thanh Hải
Ngày gửi: 17h:36' 16-12-2018
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 2956
Số lượt thích: 1 người (Lộc Thị Bảo Châu)
PHIẾU KIỂM TRA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2018 - 2019
Môn: Tiếng Anh - Lớp 4 (Chương trình SGK của BGD)
Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
Full name: …………………………….…………………...….. Class: 4……..… School: Van Trung Primary School

A: LISTENING (3 points )
Question 1. Listen and tick (() (2ps)
Example: 0

0.1.


a. b. c. d.
2. 3.


a.b.c. d.

4. 5.a.b. c.d.Question 2. Listen and circle (1p)
Example: 0 What day is it today? - It`s ........................................
A. Monday B. Tuesday C. Thursday D. Friday
1. What do you do on Saturday? - I ...................... my grandparents in the morning.
A. visit B. visits C. to visit D. visiting
2. He likes ......................................
A. playing the chess B. playing football C. playing the guitar D. playing the piano
3. What subjects do you have today?
A. I have Vietnamese, Science and Music B. I have Vietnamese, Maths and English
C. I have Maths, IT and Art D. I have Maths, Geography and PE
4. Where were you yesterday? - I was ........................... the beach
A. in B. at C. the D. on

B. READING AND WRITING (7 points)
Question 3: Fill in each blank with a word (1p)
your after nice play of

Example: 0 What is your hobby?
1. Can you …………………..badminton?
2. …………………. to meet you.
3. My birthday is on the twentieth ………………. December.
4. What do you do ………………….. school?
Question 4: Circle the correct answer (1p)
Example: 0 Where are you from? - I’m ……………….. Japan.
A. do B. from C. visit
1. What does he do ………………..the morning?
A. on B. at C. in
2. ………………..your school? - It`s in Van Trung Village.
A. Where B. What C. When
3. What ………………..do you have today?
A. subject B. subjects C. the subject
4. What did you do yesterday? - I ………………..football with my friends.
A. play B. played C. playing
Question 5: Math the questions in column A with answer in column B (2ps)
A
Answer
B

0. What’s your name?
0……. d
a. I’m Vietnamese.

1. What day is it today?
1 ………...
b. It’s Friday.

2. Did Thuy watch TV yesterday?
2 ………...
c. They are learning English.

3. What nationality are you?
3 ………...
d. My name’s Linda.

4. What are they doing?
4 ………...
e. Yes, she did

Question 6: Rearrange the words to make sentences (2ps)
Example: 0 were / born? / Where / you ( Where were you born?
1. your / is / birthday? / When (………………………………………………………………………………………
2. like / I / stamps. / collecting (………………………………………………………………………………………
3. is / school? / What / the name / your / of (………………………………………………………………………….
4. He / book. / reading / a / is (………………………………………………………………………………………
Question 7: Read and tick A, B or C (1p)
Hello, my name is Mai. I’m nine years old. I’m in class 4B. My school is Van Trung Primary School. It is in Van Trung Village. Today is Monday, so I have four subjects. They are English, Maths, Music and Science. My favourite subject is English. After school, I often play badminton with my friend. In the evening I usually do my homework.
Example: 0 Where is Mai’s school?
A. Nguyen Hue Street B. Van Trung Village C. Bat Trang Village
1. What day is it today? A. Tuesday B. Monday C. Wednesday
2. What’s her favourite subject? A. Science B. Maths C. English
3. What does she do after school?
A. She plays badminton B. She skips C. She watches TV
4. How old is she? A. She is eight B. She is nine D. She is ten
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 1
Nămhọc: 2017 - 2018
Môn: TiếngAnh - Lớp4 (ChươngtrìnhSGK của BGD)
A: LISTENING (3 points)
Question 1: Listen and tick (() (1 point)
1 -b2 -b 3
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓