Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 ANH 6 THÍ ĐIỂM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai Nhi
Ngày gửi: 22h:13' 12-10-2017
Dung lượng: 75.0 KB
Số lượt tải: 6829
Số lượt thích: 0 người

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I –NĂM HỌC 2017 -2018
MÔN: TIẾNG ANH 6. – Chương trình mới

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


I . Listening


Listen to a conversation
for general information
4 câu
1,0 điểm
10%
Listen to a conversationfor general information
4 câu
1,0 điểm
10%


8 câu
2,0 điểm
20%

II. Use of English
There is/ are.
Phonetics.
Vocabulary.
Wh-questions.
Present simple
Present
progressive
Prepositions of place
10 câu
2,5 điểm
25%


10 câu
2,5 điểm
25%

III. Reading


Read the conversation for general
information
6 câu
1,5 điểm
15%
Read the passage with general information
6 câu
1,5 điểm
15%


12 câu
3 điểm
30%

IV.
Writing.

Complete the sentences and make the sentences with the words given
10 câu
2,5 điểm
25%
10 câu
2,5 điểm
25%

Tổng
10 câu
2,5 điểm
25%
20 câu
5,0 điểm
50%
10 câu
2,5 điểm
25%
40 câu
10 điểm
100%
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I LỚP 6
TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG NĂM HỌC : 2017-2018
Họ và tên: ............................................ Môn : Tiếng Anh . Chương trình: MỚI
Lớp : 6A Thời gian làm bài : 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐiểmLời phê của thầy, cô giáo
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

 Đề 1:
I. LISTENING:
Part 1: An and Mi are talking on the phone. Listen and circle the parts of the house you hear.


Part 2: Listen again and circle the correct answer.
1. What’s Mi’s mum doing? A, cooking B, watering the plants C, reading newspaper.
2, What’s Mi’s dad doing? A, sleeping B, listening to music C, listening to the radio
3, Where’s Mi’s younger brother? A, Mi’s bedroom B, his bathroom C, the kitchen.
4, What’s Mi’s cousin doing? A, sleeping B, watching TV C, playing games.

II. USE OF ENGLISH: - Circle the correct answer.
1, They are healthy. They do ......................................every day.
A, football B, tennis C, judo D, badminton
2, Find out the word with sound /iz/.
A, caps B, watches C, students D, clocks
3, My family lives in an ....................................on Nguyen Cong Tru Street.
A, apartment B, house C, villa D, stilt house
4, ................................two bathrooms in your house? – Yes, there are.
A, There is B, There are C, Is there D, Are there
5, We can’t go out because it ......................................now.
A, am raining B, is raining C, are raining D, rains
6, Lam ..................................lunch with his classmates right now.
A, have B, has C, is having D, are having
7, ..................................is your house? – My house in in the country.
A, Who B, What C, When D, Where
8, The dog is in ................................. the computer.
A, next to B, between C, behind D, front of
9, School ................................at 11.15 every day.
A, finish B, finishes C, is finishing D, are finishing
10, There ..................................a lamp, a computer, and some books on my desk.
A,be B, am C, is D, are

III. READING:
Part 1: Choose the correct word A, B or C to fill each blank in the following consversation.
Mum: We are moving to the new apartment next month. Do you want to have a new bed?
Mi : No, I don’t Mum
 
Gửi ý kiến