Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi hết học ki II tiếng Anh 7 - ma trận - đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Liên
Ngày gửi: 21h:00' 09-05-2013
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 405
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN SAPA ĐỀ THI KHẢO SÁT HẾT KỲ II LỚP 7
TRƯỜNG THCS BẢN HỒ NĂM HỌC 2012- 2013

MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian: 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: ……………………….
Lớp: 7……………………………
=======================================================================

Đề thi gồm có: 2 tờ.
I. PHONETICS.
1. Chọn một từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại.( 2 điểm)
1. A. see B. saw C. sort D. sure
2. A. watching B. matches C. machine D. kitchen
3. A. pens B. boots C. dogs D. lies
4. A. phoned B. called C. cooked D. raised
5. A. picture B. written C. ribbon D. hiding
6. A. ear B. pear C. fear D. hear
7. A. great B. heat C. cheat D. meat
8. A. row B. cow C. show D. mow
II. GRAMMAR & VOCABULARY.
2. Chọn đáp án đúng nhất trong số A, B, C hoặc D. ( 2.5 điểm )
1. After Mary…her degree, she intend to work in her ather’s company.
A. will finish B. finishes C. is finishing D. will have finished
2. A small stone struck the windshield while we.. down the gravel road.
A. drive B. were driving C. had driven D. had been driving
3. The science classes at this.. difficult.
A. school are B. schools are C. school is D. school’s is
4. The English .. strong traditions.
A. have much B. has much C. has many D. have many
5. Peter painted the room black. It looks dark and dreary. He…. chosen a different colour.
A. had to B. should have C. must have D. could have been
6. You haven’t eaten anything since yesterday. You.. be really hungry.
A. might B. will C. can D. must
7. I still can’t believe it. My bicycle….. last night.
A. was stilen B. was stealing C. stolen D. stole
8. The university… by private funds as well as y tuition income and grants.
A. supports B. is supporting C. is supported D. has supported
9. When I was little, my father said…. Talk to strangers
A. don’t B. I shouldn’t C. that I don’t D. that shouln’t
10. Instead of….about the good news, Peter seemed to be indifferent.
A. exciting B. being excited C. to excited D. to be excited
3. Chia dạng đúng của động từ tron ngoặc để hoàn thành các câu sau. (1 điểm)
1. Would you like (have) ................................................ breakfast with eggs and bread?
2. Minh (not visit) ........................ the museum with his class because he caught a cold .
3. My parents (watch) ...................................................... television at the moment.
4. Last year, I (be) ...................................................... one meter sixty centimeters tall.


III.READING.
4.Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. ( 2 điểm )
Most types of paper can be recycled. Newspapers have been recycled profitably for decades and recycling of other paper is growing.It’s important to know what you are buying in a paper product, for that reason virtually all paper products should be marked with the percentage and tupe of recycled content. Just saying “recycle paper” isn’t enough. “Recycled paper” can mean anything from 100% true recycled paper to 1% re- manufactured ends of large paper rolls. “Post- consumer” mean the paper that you and I return to recycling centers.
1. Can newspapers be recycled?.
-> …………………………………………………………………………….
2. Why should all paper products be marked with the percentage and tupe of?
-> …………………………………………………………………………….
3. Are all recycled paper products the same?
-> …………………………………………………………………………….
4. What does “Post- consumer” mean?
-> …………………………………………………………………………….
IV.WRITING.
5. Dùng từ gợi ý viết lại các câu sau: ( 2.5 điểm )
1. Nam / be / student.
................................................................................................................................................
2
 
Gửi ý kiến