Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI HK 1 - HÓA 10 + ĐÁP ÁN - TRUNG TÂM Q&G - LÊ VĂN GIAO -TT HUẾ.docx

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Giao
Ngày gửi: 09h:56' 16-12-2014
Dung lượng: 34.7 KB
Số lượt tải: 999
Số lượt thích: 0 người
TRUNG TÂM Q&G

HƯƠNG TOÀN – HƯƠNG TRÀ – HUẾ
BỘ ĐỀ SỐ 555


ĐỀ THI HỌC KÌ I – 2014 - 2015
MÔN: HÓA HỌC 10 ( Thời gian: 60 phút )

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.

Câu 1: Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là:
A, Oxi B, Nitơ C, Clo D, Flo
Câu 2: Nguyên chu 3 nhóm VAcó hình e nguyên là:
A,1s2222p5 B, 1s22s22p63s23p3 C, 1s22s22p63s23p5 D, 1s22s22p62d103s23p3
Câu 3: Kí Obitan nguyên nào sau đây không :
A, 3p B, 4s C, 2d D, 3d
Câu 4: ion nào sau đây có 32e:
A, SO42- B, SO32- C, NH4+ D, NO3-
Câu 5:Nguyên nguyên X có tổng là115. mang không mang là 25. Số proton X là:
A, 35 B, 27 C, 45 D, 53
Câu 6: các ion X+, Y-, và nguyên Z có hình e 1s22s22p6 là:
A, Na+, Cl-, Ar B, Li+, F-, Ne C, Na+, F-, Ne D, K+, Cl-, Ar
Câu 7: Trong 3NO2 + H2O ----> 2HNO3 + NO . Trong đó NO2 có vai trò gì:
A, oxi hoá B, C, oxi hoá D, sai
Câu 8: Cho trình: Al + HCl ----> AlCl3 + H2 cân là:
A, 2, 3, 2, 3 B, 1, 3,1, 3 C, 2, 4, 2, 2 D, 2, 6, 2, 3
Câu 9: Nguyên R nhóm A. Trong oxit cao R 40% . Công oxit đó là:
A, CO B, CO2 C, SO2 D, SO3
Câu 10: 1 Nguyên tố tạo hợp chất khí với hiđrô có công thức RH3. Trong oxit bậc cao nhất của R chiếm 25,03% về khối lượng R. Nguyên tố R là:
A, Cacbon B, Nitơ C, Lưu huỳnh D, Phốt pho
Câu 11: Cho phản ứng hoá học:
M2Ox + HNO3 ----> M(NO3)3 + .... Giá trị nào của X ở phản ứng trên không là phản ứng oxi hoá Khử:
A, 1 B, 2 C, 3 D, 5
Câu 12: Độ phân cực lớn nhất là phân tử nào trong các phân tử sau:
A, HCl B, HBr C, Hl D, HF
Câu 13: Cho phương trình 2Na + Cl2 ----> 2NaCl . Na đóng vai trò là:
A, Chất khử B, Chất oxi hoá C, Tự khử tự oxi hoá D, tất cả sai
Câu 14: Số oxi hoá của lưu huỳnh trong SO42- là:
A, +4 B, +5 C, +6 D, +2
Câu 15: Hai nguyên tử A, B có hiệu điện tích hạt nhân là 16. Phân tử X gồm 5 nguyên tử của 2 nguyên tố A và B có 72 proton. Công thức phân tử X là:
A, Fe2O3 B, Al2O3 C, Cr2O3 D, Cr3O2
Câu 16: Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron:
A, 3216 S B, 3717 Cl C, 4020 Ca D, 3919 K
Câu 17: Hoá trị của Flo trong phân tử NaF là:
A, -1 B, 1- C, 1+ D,+1
Câu 18: Có thể tìm liên kết ba trong phân tử nào:
A, N2 B, O2 C, O3 D, FeCl3
Câu 19: Đồng vị nào
 
Gửi ý kiến