Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi hk 2 anh 7 có ma trận file nghe

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Duy Phương
Ngày gửi: 08h:04' 30-04-2017
Dung lượng: 837.5 KB
Số lượt tải: 984
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)


Matrix

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


tn
tl
tn
tl
tn
tl


I. Phonetics
4 items
1pt

4 items
1pt

II. Listening


8 items
2pts8 items
2 pts

III. Reading4 items
2,5 pts


4 items
2,5 pts

IV. Grammar and vocabulary
12 items
3 pts

12 items
3 pts

V. Writing

8
2 pts
8 items
2 pts

Tổng
16 items
4 pts

8 items
2 pts
4 items
3 pts

8 items
2pts
36 items
pts


NGO QUYEN SECONDARY SCHOOL
Full name:……………………………
Class: ……………
THE SECOND TERM TEST
SUBJECT: ENGLISH 7
TIME: 45 MINUTES

Marks
PART 1: PHONETICS (1 point)
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
from the others.
1. A. cap B. paddy C. woman D. crab
2. A. famous B. nervous C. loud D. serious
3. A. flu B. drugstore C. runny D. up
4. A. helped B. talked C. rented D. stopped

PART 2: LISTENING (2 points)
Listen to the tape and fill the word in suitable blank.

police man
can’t
sign
Job
street
Hoan
man
is


Hello. My name is (1) ____________ . I am a (2) ________________. I have a difficult (3)____________. Look at that (4)___________on the motorbike. He (5) ____________ going into that (6) _____________. The (7) _____________says: “ One way”. You (8) _____________ go into that street.

PART 3: READING (2 points)
Read the passage and answer the following questions
In 1960s, most people in Vietnam did not have a TV set. In the evening, the neighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished. The children might play with their friends and the older people might talk together. Vietnam is different now. Many families have a TV set at home and the neighbors don’t spend much time together.
1. Did most people have a TV set in 1960s?
………………................................………………………………………………………
How long did they watch TV programs?
………………................................………………………………………………………
3. What might the children do?
………………................................………………………………………………………
4. What might the older people do?
……………................................…………………………………………………………
PART 4: GRAMMAR AND VOCABULARY (2.5 points)
Choose the best options to complete these sentences
1.I….. very happy on my last vacation
A.am B.was C.were D.will be
2.We like………. Together
A.to talk B.talking C.talked D.talk
3.Did Liz buy any …….. in Nha Trang ?
A.gifts B.vacations C.stall D.aquarium
4.He ….. come here last night
A.doesn’t B.won’t C.didn’t D.isn’t
5……did you see her? – Yesterday morning
A.When B.Where C.What time D.What
6. Don’t eat too…… candy
A.much B.many C.lots of D.more
7.Remember ……. Your teeth after meals
A. brush B.to brush C. brushing D. brushes
8. She looks tired. What’s the…… with her?
A. matter B. happen C. wrong D. right
9. I need ……. Your height
A.measuring B.to measure C.measure D.measured
10. How …… is Nga ?- She is 36 kilos
A.high B.weight C.heavy D.tall
11. …. you lend me your pen , please?
A.Would B.Can C. Do D.Will
12.The nurse told Hoa …..to the waiting room
A.to return
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓