Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HK II-ANH 6-RẤT HAY-CÓ FILE NGHE

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Hòa
Ngày gửi: 16h:26' 24-04-2017
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 1631
Số lượt thích: 2 người (Trương Minh Ngãi, Lê Thi Kim Phượng)
UBND TP BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TAM HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2015-2016
Môn: Anh văn 6 (hệ 7 năm)
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề này có 2 trang 8 phần)

A. Listening
What do they do in their free time? Listen and match the names with the activities. (1.0m)
1. Tuan
A. reads

2. Phuong
B. watches TV

3. Ly
C. listens to music

4. Nam
D. goes fishing

5. Lan
E. goes to the movies


Listen to the conversation and write T for True or F for False . (1.0 pt)
1. ……… They are going to have a vacation.
2. ……… They are going to go camping at Huong pagoda.
3. ……… They are not going to walk.
4. ……… They do not want to go by bike because it is too far.
5. ……… They are going to travel by minibus.

B. Language focus
Choose the best answer - Chọn đáp án đúng (1.6pts):

1. Which stressed syllable is different: - Chọn từ có vị trí trọng âm khác với từ còn lại
A. tonight B. vacation C. summer D. tomorrow
2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from others: - Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại
A. tennis B. soccer C. tent D. never
3. He ________the piano at present.
A. plays B. play C. playing D. is playing
4. There isn’t _______ milk in the jar.
A. any B. a C. an D. some
5. It is usually _______ in the summer.
A. hot B. cold C. warm D. cool
6. Ba is going to stay _______ a friend’s house _______ Nha Trang.
A. in/at B. at/of C. at/in D. with/in
7. Are her lips _______ or thin?
A. big B. full C. heavy D. fat
8. _______ beef does he want? – He wants two hundred grams.
A. How many B. How old C. How often D. How much
IV. Rearrange the sentences - Sắp xếp câu (1pt)
What / her / hair? / color / is
2. mother / goes / My / every / morning. / jogging
3. you / like / lunch? / What/for/ would
are / going / to / We / Huong / week. / pagoda / next / visit
5. wants/ hot. / is/ Huy/ to/ swimming/because/ go/it/ too
V. Matching – Nối (0,8pt)
A
B

1. What is he going to do this weekend?
2. How often does she go jogging?
3. Why doesn’t he want to walk?
4. What’s your favorite sport?
A. Once or twice a week.
B. He is going to help his mom.
C. Because it is too far.
D. I feel tired now.
E. I like soccer.VI. Rewrite – Viết lại câu sử dụng từ gợi ý (0.8pt)
Her hair is brown.
( She has ……………………………….......
What about going to Hue?
( Let’s ………………………………………
Jenny goes to school on foot every day.
( Jenny walks ………………………………..
There are many flowers in our garden.
( Our garden …………………………………..

VII. Make questions for the underlined words (0,8pt)
1.Bruce is from Australia.
2. I feel hungry .
3. She wants two new pens.
4. They are going to stay in Hue for three days.

VIII. Read the passage then do as directed _ Đọc và làm theo yêu cầu (1pt)
Minh likes going to the countryside. She goes there with her friends when they have free time. They usually ride their bikes there. They often go camping or fishing on the riverbank when it is cool. Sometimes they swim or go walking in the mountains. They usually take some food and drinks with them. They can also fly their kites in the countryside. They always have a very relaxing day. In the evening they come back home and feel very happy.

TRUE or FALSE?
1. Minh and her friends go to the countryside on the weekends.
No_avatar

hay nhưng sao không có đáp án 

No_avatar

Thầy cô theo đường dẫn này lấy đáp án nhé: http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/12041609

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓