Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI hk II HÓA 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoàng Dung
Ngày gửi: 11h:30' 21-05-2018
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Đề 1
Câu 1: hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
Vinyl axetilen andehit axetic

Nhôm cacbua ( metan ( axetilen ( etilen ( etanol ( etlilen ( etan ( etyl clorua.

etanal đietyl ete
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 2:
Etan ( cloetan Đietyl ete

Canxicacbua ( axetilen ( etilen ( ancol etylic ( andehit axetic

etanal 1,2-đibrom etan Kali etylat
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Viết phương trình phản ứng tạo sản phẩm chính.
Câu 2: Viết pt pu theo yêu cầu chỉ tạo sản phẩm chính:
a/ propan – 2 – ol + CuO (
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
b/ glixerol + Na (
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
c/ trùng hợp propilen
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
d/ axetilen + dd AgNO3/NH3
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
e/ đun nóng ancol isopropylic với H2SO4 đặc ở 140oC
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
f/ đun nóng ancol propylic với H2SO4 đặc 140oC (
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
g/ propin + H2 (1:2) (
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
h/ đime hóa axetilen
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
k/ metanol + CuO
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
l/ propan-1,2-điol + Cu(OH)2
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Viết CTCT
a. Ancol có 5C không tham gia phản ứng tách nước.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
b. ancol có 12H, mạch nhánh tác dụng với CuO tạo xeton.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
c. ancol có 10H, tách nước tạo 2 sản phẩm.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
d. ankin có 6C, mạch nhánh không tác dụng với dd AgNO3/NH3
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Câu 4: Đốt cháy 8,88 gam 1 ancol no, đơn chức A thu được 10,8 gam nước.
a/ Tìm CTPT A. b/ Viết CTCT của A biết A tác dụng với CuO tạo xeton.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 7: Cho biết hiện tượng và viết ptpu:
a/ Khi cho dd brom vào phenol.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
b/ Khi cho etilen glicol vào Cu(OH)2.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và phenol tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít khí (đkc). Mặt khác, cho X tác dụng với dd brom dư thu được 49,65 gam kết tủa trắng. Tính % khối lượng các chất trong X.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 7: Cho 28,96 gam hỗn hợp X gồm ancol phenol và ancol etylic tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít khí (đkc). Mặt khác, 28,96 gam X tác dụng với dd brom dư thu được bao nhiêu gam kết tủa ?
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 8: Cho 18,64 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với Na dư thu được 0,28 gam khí. Cho một nửa hỗn hợp X tác dụng với dd brom 5%. Tính khối lượng dd brom đã dùng.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Câu 9: Tìm CTPT của các chất sau:
Tỷ khối hơi của không khí so với ankin là .
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Ancol X có chứa 68,18% cacbon.
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Ancol X có chứa 21,62% oxi.
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Akin có chứa 10% hidro.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tỷ khối hơi của ancol so với Nito là .
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10: Gọi tên các chất sau:

1/ CH3 – CH - CH2 – CH - CH – C(CH3)3: ……………………………………………………………………
C2H5 OH CH3
2/ CH3 – CH - CH2 – CH - CH – C(C2H5)2: ……………………………………………………………………
C2H5 OH C2H5
Cl
3/ CH3 - C - CH2 – C ( C – CH3: ……………………………………………………………………………….
CH3
CH3 Br
4/ CH3 – CH – CH2 – C = C – CH2 – CH – CH3 : …………………………………………………
CH3 C2H5 Br

30/ 3,4,6-triclo-4,6-đietyl-2-metylnonan-3-ol
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
25/
 
Gửi ý kiến