Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI HK II LOP 6,7, 8, 9, NAM HOC 2009-2010

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 08h:41' 25-07-2020
Dung lượng: 140.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
Trường: THCS _____________________ Số phách:
Họ và tên: _________________________
Lớp: 6 ____


ĐỀ THI HỌC KỲ II

MÔN: TIẾNG ANH 6

Năm học: 2009 – 2010 Số phách:
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề kiểm tra này gồm 02 trang, học sinh làm bài trực tiếp vào đề)


I. Circle the best answer: (10 0,25 = 2,5 mks)
How many ……………..… can you speak?
A. languages B. countries C. people D. speeches.
2. How big is Singapore? - It’s much……………..… than Malaysia.
A. small B. smaller C. smallest D the smallest
3. This is ……………..… longest river in the world.
A. the B. a C. an D. most
4. ……………..… are you going to travel there? - Let’s call a taxi.
A. What B. How C. Where D. Why
5. I’m going to visit my uncle……………..… Saturday moning.
A. in B. at C. about D. on
6. You should not sit and ……………..… television all evenings.
A. look ` B. see C. watch D. visit
7. She likes ……………..… in the forest when it’s cool.
A. walk B. walking C. walks D. to walking
8. We need a tent to go ……………..…
A. fishing B. jogging C. camping D. swimming.
9. How ……………..… money do you often send to him?
A. often B. many C. far D. much
10. The opposite of “weak” is……………..…
A. thin B. fat C. big D. strong

II. Read, then write True (T) or False (F) for the sentences below: (5 0,5 = 2,5 mks)
There are four seasons in a year in Vietnam. They are: spring, summer, fall, and winter. In spring, it is usually warm. Sometimes, it is cold. There are many flowers in spring. After spring comes summer. In summer the days are long and the nights are short. We often go to the seaside in summer. Fall is the season of fruits, especially in tropical countries like Vietnam. In winter, it is cold. The days are short and the nights are long.
There are 4 seasons in Vietnam. ………….
It is sometimes cold in spring. ………….
We often go to the seaside in winter. …………..
Fall is the season of fruits. …………….
The days are long in winter. ……………

Học sinh không viết vào đây


Học sinh không viết vào đâyIII. Circle the different words from the words below: (5 0,5 = 2,5 mks)

1. A. teacher B. leg C. doctor D. pilot
2. A. chest B. hand C. big D. head
3. A. you B. I C. him D. he
4. A. oranges B. apples C. bananas D. thirty
5. A. girl B. father C. brother D. uncle


IV. Re- oder the words to make full sentences: (5 0,5 = 2,5 mks)

Mr / goes / in / moning / the / always / Baker / jogging /.
……………………………………………………………………………………….
often / swimming / the / on / go / we / weekends.
……………………………………………………………………………………….
his / school / than her / is / taller / school.
……………………………………………………………………………………….
there / of / a / lot /eggs / the / in / market / are /?
……………………………………………………………………………………….
their / listening / children / room / in / are / to / my / music.
……………………………………………………………………………………….The end
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6
NĂM HỌC: 2009 - 2010Circle the best answer: (10 0,25 = 2,5 mks)

A
B
A
B
D
 
Gửi ý kiến