Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi HK1 NH 2016-2017 khối 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGD Bình Dương
Người gửi: Đặng Minh Thành
Ngày gửi: 11h:00' 08-11-2017
Dung lượng: 10.7 MB
Số lượt tải: 1122
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
TỈNH BÌNH DƯƠNG MÔN: TIẾNG ANH 6
THỜI GIAN: 60 PHÚT
(Không kể thời gian giao đề và nghe)
Đề thi có 3 trang. Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi.I. PART 1: LISTENING (1,5ms)
Listening 1: Listen to the dialogue. Then circle the letters before the words that are mentioned. (0,6m)
Rooms
Furniture
Other

A. bathroom
E. bed
H. flower garden

B. bedroom
F. sofa
I. swimming pool

C. kitchen
G. table
J. yard

D. living room
Listening 2: What time does each person get up? Listen and write the time. (0,5m)
1. Sandra: ________5:00
2 John:
3. Sam:
4. Grace:
5. Mia:
6. James:
Listening 3: Listen to the conversation. Write the missing words. (0,4m)
A: Do you have a big (1) _______________Eva?
B: Kind of. I have a younger (2) _______________and an older sister.
A: Really? How old are they?
B: Let’s see... my brother is eighteen and my sister is (3) _______________
A: Oh. What does your sister do?
B: She’s a chef.
A: A chef? What a cool job! How do you like her food?
B: I haven’t tried it, actually. She (4) _______________in California.

PART 2: PRONUNCIATION (1m)
A. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
A. A. evening B. stereo C. engineer D. telephone
2. A. desks B. books C. rooms D. clocks
B. Circle the word that has the different stressed syllable from the others.
3. A. temple B. flower C. homework D. routine
4. A. restaurant B. accident C. vegetable D. apartment
PART 3: VOCABULARY AND STRUCTURE
Circle the best answers (A, B, C or D) to complete the sentences. (2ms)
1. When do you have English? We have it________Monday and Thursday.
A. on B. in C. at D. of
2. ________ is that? - That`s my sister.
A. How B. Who C. What D. Which
3. He gets up. Then he ________ a shower.
A. does B. take C. takes D. do
4. It`s a quarter to ten. = It’s ________
A. ten fifteen B. nine forty-five C. ten fifteen D. nine fifteen
5. My apartment is on________floor.
A. the ninth B. nineth C. nine D. ninth
6. Is the house big? - No, ________.
A. there isn`t. B. it isn`t C. there is. D. it is.
7. How are you?
A. Five, thank B. Five, thanks. C. Fine, thanks. D. Fine, thank.
8. ________ trees? - No. there aren`t.
A. Is there a B. Are there any C. Are there D. Is there
PART 4- READING
A. Match the questions in column A with the answers in column B. THERE IS ONE EXTRA ANSWER THAT YOU DON’T NEED. (1m)
A
B

1. Where is your classroom?
a. I`m in class 6A.

2. What do they do after school?
b. Yes, I do.

3. Does she watch television?
c. It`s on the second floor.

4. Which class are you in?
d. Yes, she does.


e. They play soccer.


1. ________; 2. ________; 3. ________; 4. ________.

B. Complete the following passage with the words In the box. THERE ARE TWO EXTRA WORDS THAT YOU DON`T NEED. (1m)
is
go
years
a
are
an


There ________ four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father is ________ engineer. He is 35________ old. My mother is a nurse. She’s 33. My brother is 8. He`s a student My brother and I ________ to school every
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓