Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi HK1 - Tiếng Anh 7 (2016-2017)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Thủy Tiên
Ngày gửi: 13h:27' 20-12-2017
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 652
Số lượt thích: 0 người
UBND THỊ XÃ GÒ CÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: TIẾNG ANH 7
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiềm tra: 20-12-2016


(Đề kiểm tra có 03 trang)

Phần trắc nghiệm khách quan (6.0pts)
PART I: LISTENING COMPREHENSION: (2.0 pts)
(Thí sinh nghe 02 đoạn băng mỗi đoạn 02 lần. Bắt đầu và kết thúc phần nghe đều có nhạc -Bản Giao Hưởng Số 9 của Beethoven. Băng đã được ghi đủ số lần, giám thị mở cho máy chạy từ đầu tới cuối không cần trả băng. Giữa các đoạn băng có khoảng im lăng để thí sinh làm bài)
Question 1: Listen. Then choose the correct answers (1,25 pts)

1. Hoa eats breakfast at.........................
A. at half past six
B. very late
C. very early

2. What time do Hoa`s classes start?
A. at half past six
B. at seven o`clock
C. at a quarter past eleven

How many hours a day does Hoa do her
homework?

A. about two hours
B. during the afternoon
C. for almost three hours

4. When will her summer vacation start?
A. in July
B. in January
C. in June

5. What will Hoa do during her vacation?
A. work very hard
B. have fun working together
C. go and see Mom and Dad


Question 2: Listen and complete the table below (0,75 pts)
Name: Tom
Age: (6)........................
Job: teacher
Place of work: at a high school

Name: Susan
Age: 19
Job: (7)..........................
Place of work: for a magazine
Name: Bill
Age: 20
Job: nurse
Place of work: (8)......................


PART II: VOCABULARY AND GRAMMAR (4,0 pts)
Question 3: Pick out ONE best option (A,B,C or D) to complete each sentence (1,0 pt)
9.She will all her classmates to her birthday party next Sunday.
A. has B. go C. meet D. Invite
10. Interesting film!
A. What B. What a C. What an D. What the
11. Her English is than my English.
A. good B. better C. best D. well
12. How far is it from Lan`s house to school?
A.No, it isn`t very far
B. It is about one kilometer
C. Yes, it is about one kilometer
D. It is not very far
Question 4: Pick out ONE word that has the main stressed syllable pronounced differently from the other in the each case (0,5pt)
A. language B. refrigerator C. Geography D. experiment
A. computer B. important C. physics D. collector
Question 5: Odd one word out of the others in each case (0,5pt)
15. A. light B. ring C. price D. science
16. A. kitchen B. machine C. teacher D. children
Question 6: Read the passage carefully, then choose the best option (A,B,C or D) to fill in the blank (1,0pt)
The Vietnamese students in grade 7 have eleven subjects at school. In the Computer Science class, they learn how to use a computer.Many students are very interested in computers. In (17)......................, they learn about books, and write essays. Some enjoy learning (18)....................... because they can know more about the world and their country. In the Electronics class, they learn to repair household (19).......................... They feel more excited in the English class because teachers help them to speak, listen, write and read it. They learn a lot about plant and animals in Biology class. They still (20)...................... how to keep fit and play games in Physical Education .
17.A. Language B. Literature C. Biology D. Physics
18.A. Electronics B. Music C. History D. Geography
19. A. light B. refrigerator C. appliances D. washing machine
20. A. learn B. studies C. knows D. understands
Question 7: Read the passage carefully, then answer the questions below. Choose the best option (A,B,C or D) (1,0pt)
Mrs Lien, Hoa`s mother, is a doctor.She works in a big hospital in the city center.She takes care
 
Gửi ý kiến