Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI HKII ANH 7 QUANG NAM

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Bút
Ngày gửi: 15h:44' 19-06-2020
Dung lượng: 53.4 KB
Số lượt tải: 1238
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM


Mã đề: B
 KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Tiếng Anh lớp 7 – Chương trình 7 năm
(Kiến thức ngôn ngữ + 2 kỹnăng)
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Học sinh làm bài vào tờ giấy kiểm tra riêng)I. Chọn từ có phần gạch chân (A, B, C hay D) được phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi câu sau. (1,0 đ)
1. A. played B. arrived C. missed D. remembered
2. A. heat B. teach C. meat D. pleasant
3. A. wanted B. scared C. needed D. decided
4. A. scuba B. ocean C. school D. colour
II. Chọn phương án đúng nhất (A, B, C hay D) để hoàn thành mỗi câu sau đây. (2,5 đ)
1. He was absent ________school for three days.
A. for B. at C. to D. from
2. You look very tired, Nam! You ought ________ to the doctor.
A. going B. go C. to go D. to going
3. Ba: “________does Minh feel nervous?” – Linda: “Because he is seeing the dentist.”
A. Why B. What C. How D. When
4. They ________ a lot of souvenirs for their parents yesterday.
A. buying B. buy C. will buy D. bought
5. This is a very ________ football match.
A. interestingly B. interesting C. interest D. interested
6. My younger sister likes ________TV in her free time.
A. watches B. watch C. watching D. watched
7. They went to the movies last night, and their parents ________.
A. did, too B. did, either C. do, too D. went, too
8. Where ________ after work yesterday?
A. did you went B. you went C. you did go D. did you go
9. I’d like ________ orange juice.
A. any B. some C. a D. an
10. Nga: “We didn’t like the film.” – Peter: “________”
A. We didn’t, too. B. We did, either. C. Neither did we. D. So did we.
III. Đọc đoạn văn sau và làm bài tập A, B bên dưới. (3,5 đ)
How can we keep our teeth healthy? (1) __________, we should visit our dentist twice a year. He can examine our teeth and fill the small holes in our teeth (2) __________ they destroy the teeth. (3) __________, we should brush our teeth at least twice a day – once after breakfast (4) __________ once before we go to bed. (5) __________, we should eat food that is good for our teeth and our body such as milk, cheese, fish, potatoes, red rice, raw vegetables and fresh fruit. Chocolate, sweets, biscuits and cakes are harmful (6) __________ they stick to our teeth and cause decay.
A. Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống thích hợp nhất. (1,5 đ)


B. Trả lời các câu hỏi sau. (2,0 đ)
1. How often should we go to the dentist?
2. When should we brush our teeth?
3. What foods are good for our teeth?
4. Why are chocolate and sweets bad for our teeth?
IV. Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa (1,5 đ)
1. like / dinner / house / Would / have / tonight? / you / at / to / my
2. is/ for / Milk / health. / good / our
3. with / What / you? / was / wrong
V. Viết theo hướng dẫn trong dấu ngoặc đơn (1,5 đ)
1. It took Lan thirty minutes to finish the test. (Viết câu hỏi cho các từ được gạch chân).
2. Thanh / speak / English / fluent. (Hoàn thành câu từ các từ gợi ý).
3. Nam likes staying at home better than going to the zoo. (Viết tiếp câu thứ hai sao cho nghĩa không đổi).
Nam prefers ................................................................................................................


______HẾT______


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓