Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HKII TIẾNG ANH 3 2019 + AUDIO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Viết Cườnglx
Ngày gửi: 16h:32' 20-04-2019
Dung lượng: 10.1 MB
Số lượt tải: 3757
Số lượt thích: 0 người
Trường TH ĐỀ KIỂM THI HỌC KỲ II
Họ và tên:………………………………..Năm học: 2018-2019
Lớp: 3…..Tiếng Anh – Lớp 3
Thời gian làm bài: 35 phút

LISTENING
READING & WRITING
SPEAKING
TOTALPART 1: LISTENING
Question 1:Listen and tick ((). (1pt)
////
1. A( B( 2. A( B(
////
3. A( B( 4. A( B(
Question 2. Listen and number (1pt)
////
A.B. C. D.


Question 3. Listen and draw lines (1pt)
////
////
Question 4. Listen and write(1pt)

I have a lot of pets. I have one (1)………………. and three (2)…............... I have four (3) …………… in the cage and five (4)……………………… in the fish tank. Do you have a pet?
PART II. READING AND WRITING
Question 5. Look and read. Put a tick ( /) or cross (X) in the box. (1pt)
/
1. This is a yo-yo./
3. This is a dog.


/
2. I’m cooking.

/
4. He is playing the piano.


Question 6. Match A with B. (1pt)
A
B

1. How many toys do you have?
a. Yes, I do.

2. Do you have any toys?
b. It`s in central Viet Nam.

3. Who`s that?
c. I have three kites and a ball.

4. Where`s Hue?
d. It`s my sister.

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words (1pt)
/
1.unsny

S_________
/
3. teki

K_______

/
2. lldo

D_________
/
4. sywno

S_______

Question 8. Write the answer about you.(1 point)
Do you have any toys?........................................................................................
What are you doing?I am …..................................................................................
PART III. SPEAKING (2pts)
1. Listen and repeat. 2. Point, ask and answer. 3. Listen and comment. 4. Interview
Answer key
Question 1: Listen and tick ((). There is one example. (1pt)
1.A 2.B 3.A 4.B
Question 2. Listen and number (1 pt)
A.4 B.2 C.1 D.3
Question 3. Listen and draw lines (1 pt)
1.C 2.D 3.A 4.B
Question 4. Listen and write (1pt)
1. dog 2. cats 3. birds 4. goldfish
Question 5. Look and read. Put a tick (/) or cross (X) in the box. (1pt).
1.( 2. ( 3. ( 4. X
Question 6: Match A with B. (1 pt)
1. C 2.A 3.D 4.B
Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words (1pt)
1. sunny 2. doll 3. kite 4. snowy
Question 8. Write the answer about you.(1 pt)
1. Yes, I do. 2. I’m singing/…


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓