Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thu Hương
Ngày gửi: 13h:04' 21-12-2019
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 914
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH

ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG ANH 7 (thí điểm)
Thời gian làm bài: 45 phút

Người ra đề: Vũ Thu Hương
Đơn vị: Trường THCS Gia Thanh

Tên chủ đề


Nhận biết

Thông hiểu
VẬN DỤNG

Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


I. ListeningSố câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:

Listen to a conversation between Tom and Ha
5
1,0


5
1.0
10%

II.
Pronunciation
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
Pronunciation of
‘e’
2
0,5
Pronunciation of
“o’
2
0,5
4
1.0
10%

III. Language focus


Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
Vocabulary and srtuctures in Unit 1,2,3,4,5

5
1.25
How much/ how many1
0.25
Verbs tenses (V) The simple past and present perfect tense
2
0.5

8
2,0
20%

IV. Reading


Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:


Read in blank


4
1.0
Read and answer the questions
4
2.0


8
3.0
30%

 V. Writing


Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:


Rewrite sentences

4
2.0
Write a paragraph


1.0


5
3.0
30%

Tổng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

7
1.75
17,5%

8
1.75
17,5%

10
3.5
35%

5
3.0
30%

30
10 100%


A. LISTENING
Listen to a conversation between Tom and Ha about Tom`s volunteer work. Decide if the statements are true (T) or false (F). Circle T or F. You will listen TWICE (1pt)
1.
Tom is a member of the Youth Club.
T
F

2.
Tom goes to hospitals to provide food every two weeks.
T
F

3.
At the nursing house, Tom and friends cook for the elderly.
T
F

4.
Tom and friends go to or phanages to learn English.
T
F

5.
Ha feels very excited about Tom and his friends` work.
T
F

B. LANGUAGE FOCUS:
I. Choose the word A, B, C or D which has the underlined part pronounced differently from the others. (1 pt)
1. A. recycle
B. collect
C. cooking
D. electric

2. A. morning
B. forget
C. pork
D. forty

3. A. game
B. arrange
C. skate
D. cake

4. A. help
B. benefit
C. elderly
D. garden

II. Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence. (1,5 pts)
1. I do not have _____ oranges, but I have _____ apples.
A. some/ some B. some/ any C. any/ some D. any/ any
2. The Japanese eat a lot of fish and healthy food, _____ they live longer.
A. so B. because C. or D. but
3. Hoa loves _____ outdoors with trees and flowers.
A. to be B. be C. been D. being
4. Mozart was one of the most famous _____ of classical music.
A. actors B. composers C. artists D. makers
5. _____ kilos of chicken do you want?
A. How much B. How many C. How often D. How far
6. Before moving to Ha Noi, my parents _____ in Hai Phong.
A. lived B. have lived C. live D. living
III. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (0,5 pt)
1. Linh is my close friend. We (know)…………………. each
 
Gửi ý kiến