Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: TRẦN THỦY
Ngày gửi: 20h:43' 24-12-2020
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM 1 TIẾT TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018- 2019
Môn: GDCD – Lớp 11
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?
A. Anh X ứng cử vào Hội đồng nhân dân phường B. Chị B tham gia phê bình văn học
C. Anh H tham gia đóng góp ý kiến dự thảo luật D. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan
Câu 2: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ
A. Phổ biến nhất trong lịch sử B. Tuyệt đối nhất C. Rộng rãi nhất và triệt để nhất D. Hoàn bị nhất
Câu 3: Dân chủ trực tiếp là nhân dân tham gia trực tiếp quyết định công việc của
A. Nhà nước B. Cá nhân C. Công chức D. Nhân dân
Câu 4: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển
A. Lợi thế hơn các xã hội trước B. Nhanh chóng C. Ưu việt hơn các xã hội trước D. Tự do
Câu 5: Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?
A. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường.
B. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.
C. Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương.
D. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật.
Câu 6. Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế nào dưới đây?
A. Chế độ công hữu về TLSX. B. Chế độ tư hữu về TLSX.
C. Kinh tế xã hội chủ nghĩa. D. Kinh tế nhiều thành phần.
Câu 7. Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào dưới đây?
A. Giai cấp công nhân. B. Giai cấp nông dân. C. Giai cấp tư sản. D. Hệ tư tưởng Mác – Lênin.
Câu 8: Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đầu xây dựng là
A. Chủ nghĩa xã hội B. Chủ nghĩa vô sản C. Chủ nghĩa tư bản D. Chủ nghĩa quốc tế
Câu 9: Anh A bị một tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức đó. Nếu ở trường hợp của anh A, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
A. Rủ thêm một sso người tham gia B. Vui vẻ tham gia vào tổ chức đó
C. Báo cho cơ quan nhà nước có thảm quyền biết D. Lờ đi coi như không biết
Câu 10: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta
A. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
B. Là một xã hôi dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
C. Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công
D. Do dân làm chủ
Câu 11: Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ là
A. Biểu hiện của sự phát triển của các dân tộc
B. Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
C. Đặc điểm quan trọng cúa đất nước
D. Điểm mới trong xã hội Việt Nam
Câu 12: Nguyên nhân nào dưới đây lí giải cho việc nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn?
A. Tư bản chủ nghĩa là một chế độ còn duy trì tình trạng bóc lột
B. Đi lên chủ nghĩa xã hội mới xóa bỏ áp lực, bóc lột
C. Đi lên chủ nghĩa xã hội la nhu cầu của nhiều nước trên thế giới
D. Chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội tốt đẹp và công bằng
Câu 13: Anh A tố cáo người có hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước là thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
A. Trực tiếp. B. Gián tiếp. C. Hợp pháp. D. Thống nhất.
Câu 14: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ
A. Của nhân dân lao động B. Của giai cấp công nhân
C. Của tất cả mọi người trong xã hội D. Của những người lãnh đạo
Câu 15: Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?
A. Anh H tham gia
 
Gửi ý kiến