Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Ngọc Sỹ
Ngày gửi: 21h:25' 02-01-2021
Dung lượng: 28.1 KB
Số lượt tải: 221
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)


KIỂM TRA HỌC KỲ I - LỚP 9
NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: Tiếng Anh
Ngày thi: …../12/2020
Thời gian: 60phút(Không kể thời gian giao đề)

Full name: ………………………………. Class: ……………

(Thí sinh làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra)
Question I. Choose the word which has underlined part is pronounced differently from the others by circling A, B, C or D. (0.5 point) (Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại trong các câu sau bằng cách khoanh tròn đáp án A, B, C hoặc D)
1. A. visited B. looked C. stopped D. missed
2. A.have B.hour C. hate D.high
Question II. Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences. (1.5 points)(Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau đây)

1. The trip to Lai Chau City was an…………….day.
A. enjoyable B. enjoyably C. enjoyment D. enjoy
2. Many tourists are impressed …………. the friendliness of Vietnamese people.
A. to B. on C. by D. at
3. She will meet you.................9.30 to 10.30in the morning.
A. on B. from C. at D. between
4. They have lived in Phong Tho town …………. 2015.
A. since B. at C. for D. in
5. Lan did not learn hard, ................... she failed her exam.
A. but B. so C. and D. because
6. We can enjoy a lot of ……………..programs on TV today.
A. interested B. interestingly C. interest D. interesting
Question III. Each sentence has one mistake. Find and correct it. (1.0 point)
(Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm lỗi sai đó và sửa lại cho đúng).

0. I are going to be home late tonight.
are -> am

1. I wish I can visit your village some day.


2. She has lived and worked here since 5 years.


3. Ao dai have become traditional dress of Vietnamese women.


4.T-shirt is not only convenient but also fashion.Question IV. Give the correct tense or form of the verb in brackets to complete the sentences below.(2.0 points)(Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau).
1. She (visit) ......................................... her hometown last week.
2. I wish I (have)............................................ a smart phone.
3. He wanted (buy) ......................................... some souvenirs for his friends.
4. Would you like (drink)…….………….. coffee with me, Ba?
5. Students love (read)..................................books in their freetime.
6. He wishes he could (finish) ................................... his homework.
7. Bao (be) .................................my pen pal for four years.
8. Hoa often (go) ................................... to the school by bike.

Question V. Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following passage. (1 point) (Chọn đáp án thich hợp nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành đoạn văn sau).
Viet Nam lies in Southeast Asia. It is divided………(1) …….. three regions: Northern Viet Nam, Central Viet Nam and Southern Viet Nam. Viet Nam has a lot of ……..(2)……… places which attract tourists from everywhere. Ha Noi is the capital and Ho Chi Minh City is ……..(3) ……. biggest city in the country. The population is about 90 million. Viet Nam ……(4)…….. full member of ASEAN on 28 July 1995.

1. A. for B. in C. into D. to
2. A. beauty B. beautiful C. beautifully D. beautify
3. A. an B. θ C.  the D.  a
4. A. become B. becoming C. becomes D. became
Question VI. Read the passage and answer the questions below. (2 points)
(Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới).
Peter had
 
Gửi ý kiến