Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hương Thùy
Ngày gửi: 20h:37' 23-07-2021
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN HÀM THUẬN NAM
TRƯỜNG TH & THCS THUẬN QUÝ
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:……………………………
LỚP: 6…

KIỂM TRA GIỮA KỲ I – TIẾT 27
NĂM HỌC : 2020 - 2021
MÔN: Anh 6 (Hệ 10 năm)
Thời gian: 45 phút

Điểm toàn bài


Nhận xét

MÃ ĐỀ: 01
A. LISTENING:
I. An and Mi are talking on the phone. Listen and circle four the parts of the house you hear
( 1.0 m )

II. Listen again and circle the correct answer. ( 1.0 m)
1. What’s Mi’s mum doing? A. cooking B. watering the plants C. reading newspaper.
2. What’s Mi’s dad doing? A. sleeping B. listening to music C. listening to the radio
3. Where’s Mi’s younger brother? A. Mi’s bedroom B. his bathroom C. the kitchen.
4. What’s Mi’s cousin doing? A. sleeping B. watching TV C. playing games.

B. LANGUAGE FOCUS: ( 3.0 m)
I. Circle the correct answer. ( 2.0ms)
1. My family lives in an ....................................on Nguyen Cong Tru Street.
A. apartment B. house C. villa D. stilt house
2. ................................two bathrooms in your house? – Yes, there are.
A. There is B. There are C. Is there D. Are there
3. We can’t go out because it ......................................now.
A. am raining B. is raining C. are raining D. rains
4. Lam ..................................lunch with his classmates right now.
A. have B. has C. is having D. are having
5. ..................................is your house? – My house is in the country.
A. Who B. What C. When D. Where
6. The dog is in ................................. the computer.
A. next to B. between C. behind D. front of
7. School ................................at 11.15 every day.
A. finish B. finishes C. is finishing D. are finishing
8.There ..................................a lamp, a computer, and some books on my desk.
A.be B. am C. is D. are
II. Circle the word having different sound in the underlined part ( 1.0 m)
1. A. homework B. judo C. mother D. open
2. A. brother B. Monday C. month D. hope
3. A. don’t B. rode C. post D.go
4. A. lamps B. fridges C. desks D. laughs

C. READING: ( 2.5 ms)
I. Choose the correct word A. B or C to fill each blank in the following consversation ( 1.5m)
Mum: We are moving to the new apartment next month. Do you want to have a new bed?
Mi : No, I don’t Mum. I (1).........my old bed. It’s so comfortable. But can I (2).....a new poster?
Mum: You have three posters already. You can put them (3)....... the wall in your new room.
Mi : Yes, Mum. I want ot have a family photo on my desk. There (4)......only a lamp on it now.
Mum: That’s a good idea!. Oh, where do you want to put your desk?
Mi : (5)......to my bed. Mum. I also want to a small plant in my room.
Mum: That’s fine. It can go (6)........the bookshelf and the desk.
1. A. hate B. dislike C. love D. enjoy
2. A. sell B. buy C. give D. get
3. A. near B. in C. on D. at
4. A. is B. are C. isn’t D. aren’t
5. A. Next B. Behind C. Near D. On
6. A. next to B. between C. in front of D. behind

II. Read the text and answer the questions. ( 1.0 m )
 
Gửi ý kiến