Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tham khảo
Người gửi: Đinh Trọng Minh
Ngày gửi: 09h:58' 03-11-2022
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 718
Số lượt thích: 1 người (Trương Nguyễn Minh Khoa)
SỞ GD & ĐT HÀ NAM

MÃ ĐỀ : 001

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: Hóa học - Lớp 11 (Ban khoa học tự nhiên)
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề)

NGUYÊN TỬ KHỐI : C=12; H=1; O=16; N=14; P=31; Si=28; F=19; Cl=35,5; Br=80;
I=127; Không khí = 29; S=32; Li=7; Na=23; K=39; Ca=40; Ba=137; Mg=24; Al=27;
Zn=65; Cr=52; Fe=56; Cu=64; Ag=108; Pb=207; Mn=55; Rb=85,5.
Phần A: TRẮC NGHIỆM (7 Điểm)
Câu 1: Cho các dung dịch sau có cùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện kém nhất là
A. HF.
B. HCl.
C. HBr.
D. HI.
Câu 2: Chất nào dưới đây là hiđroxit lưỡng tính?
A. KCl.
B. NaBr.
C. Al(OH)3.
D. ZnSO4.
Câu 3: Dung dịch nào dưới đây dùng để phân biệt dung dịch KCl với dung dịch K2SO4?
A. HCl.
B. BaCl2.
C. H2SO4.
D. NaOH.
Câu 4: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Ba(OH)2.
B. Na2SO4.
C. HCl.
D. HNO3.
Câu 5: pH của dung dịch chứa đồng thời cả NaOH 0,05M và Ba(OH)2 0,02M là
A. 1,05.
B. 1,15.
C. 12,95.
D. 12,85.
Câu 6: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
A. H2SO4.
B. HNO3.
C. NaCl.
D. NaOH.
3+
Câu 7: Nồng độ mol của Fe trong dung dịch FeCl3 0,25M là
A. 1,00M.
B. 0,90M.
C. 0,25M.
D. 1,35M.
Câu 8: Cho phản ứng sau:
. Vậy X, Y lần lượt là
A. KCl, FeCl3.
B. KOH, Fe(OH)3.
C. K2SO4, Fe2(SO4)3.
D. KBr, FeBr3
Câu 9: HNO3 không tác dụng với chất nào sau đây?
A. NaNO3
B. FeO
C. Fe3O4
D. Fe(OH)2
Câu 10: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm
A. không đổi màu.
B. mất màu.
C. chuyển thành màu xanh.
D. chuyển thành màu đỏ.
Câu 11: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ?
A. H2SO4
B. KOH
C. KCl
D. NaOH
Câu 12: Nhiệt phân Cu(NO3)2 thu được sản phẩm là
A. Cu, NO2, O2
B. Cu, O2, N2
C. Cu(NO2)2, O2
D. CuO, NO2, O2
Câu 13: Một cốc nước có chứa a mol Ba2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol NO3-. Hệ thức liên
hệ giữa a, b, c, d là
A. 2a + 2b = c - d
B. 2a + 2b = c + d
C. a + b = 2c + 2d
D. a + b = c + d
Câu 14: Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. Dung dịch Ba(OH)2.
B. Dung dịch HCl.
C. Dung dịch NaOH.
D. KCl rắn, khan.
Câu 15: Chất nào sau đây là bazơ?
A. Ba(OH)2.
B. HNO3.
C. HCl.
D. NaCl.

1

Câu 16: Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được 4,48
lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 5,40.
B. 4,05.
C. 8,10.
D. 2,70.
Câu 17: Muối nào sau đây là muối axit?
A. Na3PO4.
B. NaHCO3.
C. KBr.
D. KNO3.
Câu 18: Cho 13,44 lít N2 (đktc) tác dụng với lượng dư khí H 2. Biết hiệu suất của phản ứng
là 30%, khối lượng NH3 tạo thành là
A. 6,12 gam.
B. 5,58 gam.
C. 7,8 gam.
D. 8,2 gam.
Câu 19: Giá trị pH của dd HCl 0,01M là
A. 12.
B. 10.
C. 2.
D. 4.
2+
+

Câu 20: Một dung dịch chứa 0,04 mol Cu , 0,06 mol K , x mol Cl và y mol SO42–. Tổng
khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 10,87 gam. Giá trị của x và y lần lượt là
A. 0,05 và 0,01.
B. 0,01 và 0,03.
C. 0,06 và 0,04.
D. 0,02 và 0,05.
Câu 21: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?
A. CH3COOH.
B. H2O.
C. HF.
D. NaCl.
Câu 22: Biểu thức nào sau đây là đúng?
A. [H+].[OH-]= 10-7
B. [H+].[OH-]= 10-14
+
C. [H ]. [OH ]=1
D. [H+] + [OH-]= 0
Câu 23: Để trung hòa 100 ml dd H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M. Giá trị của V là
A. 50.
B. 150.
C. 100.
D. 200.
Câu 24: Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được khí X có màu nâu đỏ.
Khí X là
A. N2O.
B. NO.
C. NO2.
D. N2.
Câu 25: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. CH3COOH.
B. NaCl.
C. CuSO4.
D. NaOH.
Câu 26: Dung dịch HCl tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo thành chất kết tủa?
A. AgNO3.
B. NaOH.
C. Na2CO3.
D. NaCl.
Câu 27: Cho phương trình: C + HNO3 (đặc)
CO2 + NO2 + H2O. Tổng hệ số cân bằng
của tất cả các chất trong phương trình là
A. 12
B. 13
C. 11
D. 10
Câu 28: Kim loại bị thụ động trong HNO3 đặc, nguội là
A. Mg.
B. Al.
C. Cu.
D. Zn.
Phần B: TỰ LUẬN (3 Điểm)
Câu 1(1 điểm): Viết phương trình ion đầy đủ, phương trình ion rút gọn của các phản ứng:
a) NaOH + HCl

NaCl + H2O

b) MgCl2 + 2KOH
Mg(OH)2 + 2KCl
Câu 2(1 điểm): Trộn 400 ml dung dịch HCl 0,1M với 100 ml dung dịch chứa {NaOH 0,1M
và KOH 0,2M} thì thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?
Câu 3(1 điểm): Hòa tan hết 12,61 gam hỗn hợp X chứa {Al và Zn} vào dung dịch HNO3
loãng, dư thì thấy thoát ra 1,5008 lít khí N2 ở điều kiện tiêu chuẩn, là sản phẩm khử duy
nhất. Tính phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu?
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
----------- HẾT ----------

2
 
Gửi ý kiến