Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PGD&ĐT Tân Châu
Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:52' 15-12-2018
Dung lượng: 28.2 KB
Số lượt tải: 1691
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÂN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: Tiếng Anh Lớp 6
THỜI GIAN: 60 Phút
(không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC (gồm 02 trang)

A/ LISTENING (2PS)
I/ Listen and write down the missing words the form about Ba’s family.
Ba’s family
Name
Age
Job

Ba
Ba
(1)…
student

His father
(2)…
42
doctor

His mother
Lien
37
(3)……

His (4)…
Hoa
9
student


II/ Listen and write True(T) or False(F) for these following sentences.
5/ Mr. Quang lives in a small house.
6/ In front of the house, there is a small yard.
7/ There is a tall tree behind the house.
8/ To the right of the house, there is a well.
B/ LANGUAGE KNOWLEDGE(2ps)
I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.
9/ A. evening B. bench C. engineer D. desk
10/ A. ready B. eat C. read D. teacher
II/ Choose the best option A, B, C or D.
11/ Thao brushes her………………………..every morning.
teeth B. tooth C. face D. faces
12/ Every morning, Huong gets up …………………..6.10.
A. on B. in C. at D. the
13/ Mrs. Lan lives …………………..a house………………….Tran Phu street.
A. in/at B. in/on C. on/at D. at/to
14/ How does Mary go to school every day?
- She …………………….to school by bus.
A. to go B. goes C. going D. go
15/ How many floors does your school …………………..?
A. has B. to have C. have D. having
16/ I …………………up at six o’clock.
A. get B. gets C. getting D. to get
17/ ………………..is your teacher’s name?
A. What B. Who C. when D. Where
18/ Are there ……………… trees in the yard?
A. any B. some C. a D. anC/ READING(2ps)
I/ Choose the best option (A, B, C OR D) to complete the passage (1p).
Hi, my name is Hien. I’m thirteen years old and I’m in grade 6. I (19)…with my parents and two brothers in a beautiful house. My house is (20)…. Ho Xuan Huong street. Near my house, There (21)… a bookstore. I often buy (22)….books there. There is also a park opposite the bookstore. Every day many people come there to play sports and to do exercises.
19/ A. lives B. live C. living D. to live
20/ A. on B. at C. in D. from
21/ A. to be B. is C. am D. are
22/ A. any B. some C. a D. an
II/ Read the text and answer the questions below (1p)
This is Miss Lan. She is thirty years old. She is a teacher. She teaches English at a small school in the village. She gets up at six. Every morning she leaves the house at a quarter to seven. The school is not near her house, so she goes to work by bicycle. Her class starts at seven and ends at eleven. Miss Lan rides home and has lunch at a quarter to twelve.
23/ How old is Miss Lan?
24/ Is the school near her house?
25/ How does she go to work?
26/ What time does she have lunch?
D/ WRITING(2ps)
I/ Reorder the following words/ phrases to make complete sentences (1p)
27/ that/ Is/ teacher/ your ?
28/ are/ my class./ in/ There/ 20 students
29/ any trees/ near/ Are there/ your house?
30/ history/ We/ on/ Monday./ don’t have
II/ Write the questions about the underlined parts (0.5p)
31/ She has English on Monday and Thursday?
32/ Yes,
No_avatar

1. Listen and 

No_avatar

please upload listening file, tks

 

Avatar

Đề thi nầy chỉ thiếu dòng chữ sau:

                   "Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung nêu trên."

                                    Ký Tên,

                                  Đóng dấu!

No_avatarf

please upload listening file or send it through my email: hoanguyen.nuithanh1991@gmail.com  . Thanks a lot!

No_avatarf

xin hỏi file lấy ở đâu ak

 

 
Gửi ý kiến