Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi hoc kì 1 mon tieng anh lop 12 hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thu Hương
Ngày gửi: 10h:15' 29-11-2021
Dung lượng: 52.9 KB
Số lượt tải: 578
Số lượt thích: 1 người (trần ngọc mai anh)
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 1

 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2020- 2021
Môn: Tiếng Anh - Khối: 12
Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề)
SBD:......................Mã đề: 001


Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:
1: A. kites B. hopes C. balls D. kicks
2: A. mended B. faced C. objected D. waited
Choose the word which is stressed differently from the rest.
3. A. vacancy B. concentrate C. interview D. enthusiasm
4. A. police B. spirit C. banquet D. culture
Choose the best option to complete the following sentences .
5: She was the first in her family .................. a college education.
A. get B. getting C. gotten D. to get
6. At first year at college was probably the best and most _____ year of my life.
A. challenge B. challenged C. challenging D. challengingly
7“ …………….. ” -- “ Oh, thank you. I just got it yesterday.”
A.When have you got this beautifuldress? B.You’ve just bought this beautiful dress, haven’tyou?
C.How a beautiful dress you’re wearing! D.That’s a beautiful dress you have on!
8. In England, primary education is provided by state schools run by the government and by ………………..
fee-paying schools.
A. independent B. independently C. independence D. depended
9.“Let me help you carry that suitcase, ” John said to the old lady.
A.John told the old lady to carry thatsuitcase.
B.John offered to carry that suitcase for the old lady.
C.John told me to carry that suitcase for the old lady.
D.John suggested carrying that suitcase for the old lady.
10.That machine is useless. It .............not been used for a long time.
A. is B.was C. did D. has
11: What did you have for _______ breakfast this morning?
A. x B. a C. an D. the
12: Due to severe weather condition, we had to wait long hours _______ the airport.
A. in B. at C. from D. on
13. Last night`s concert did not………………our expectations
A. catch up with B. come up to C. stand in for D. look up to
14: “What did Maria ask you?”
“She asked me____________I had ever been abroad.”
A. that B. for C. whether D. about
15. He fell down when he _________towards the church.
A. run B. runs C. was running D. had run
16. Columbus_________America more then 400 years ago.
A. he has gone B. has discovered C. had discovered D. discovered
17: I…………… Lan since she went abroad.
A. wasn`t met B. hadn`t met C. didn`t meet D. haven`t met
18: She didn’t stop her car because she didn’t see the signal.
A. If she saw the signal, she would have stopped her car.
B. If she had seen the signal, she would have stopped her car.
C. If she saw the signal, she would stop her car.
D. If she had seen the signal, she would stop her car.
19: No one has seen Linda since the day of the party.
A. The party is going on without Linda B. No one has seen Linda for ages.
C. Linda has not been seen since the day of the party. D. Linda is nowhere to be seen at the party.
20.“I left my umbrella here last night”, said Jane
Jane said me that she had left her umbrella there the previous night.
I told Jane I had left my umbrella there the night before.
Jane told me she had left her umbrella there the night before.
Jane asked me to leave the umbrella there the previousday.
21. I wouldn’t go there at night if I _______ you.
A. am B. would be C. were D. had been
22: I had just come home. Then I heard the phone ringing.
A. No sooner had I come home then I heard
 
Gửi ý kiến