Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HỌC KÌ 11 NDD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Hiếu
Ngày gửi: 09h:48' 19-12-2016
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 372
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
TỔ: HÓA HỌC
----------------------------------
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN: HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)
Câu 1: Chất nào sau đây khi tan trong nước không phân li ra ion?
A. HCl B. NaOH C. NaCl D. C2H5OH (rượu)
Câu 2: Chất điện li mạnh có độ điện li (()
A. ( = 0 B. ( = 1 C. 0<(<1 D. ( > 1
Câu 3: Dung dịch X có [H+] = 5.10-4. Dung dịch X có môi trường
A. axit B. bazơ C. trung tính D. lưỡng tính
Câu 4: Khí N2 tương đối trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là
A. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.
B. phân tử N2 không phân cực
C. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VIA.
D. liên kết trong phân tử N2 là liên kết 3, không phân cực, có năng lượng lớn.
Câu 5: Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối, người ta dùng thuốc thử là
A. dung dịch AgNO3 B. dung dịch NaOH
C. dung dịch HNO3 D. dung dịch Br2
Câu 6: Thành phần hóa học chính của phân lân supephotphat kép là
A. Ca3(PO4)2 B. Ca(H2PO4)2 C. CaHPO4 D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4
Câu 7: Phân bón nào dưới đây có hàm lượng N cao nhất?
A. NH4Cl B. NH4NO3 C. Ca(NO3)2 D. (NH2)2CO
Câu 8: Khi cho 2 mol NaOH tác dụng hoàn toàn với 1 mol H3PO4 thì thu được muối là
A. NaH2PO4 B. Na2HPO4 C. Na3PO4 D. Na2H2PO4
Câu 9: Dung dịch nào sau đây làm quì tím chuyển sang màu đỏ?
A. NH4Cl B. NaOH C. NaCl D. Na2CO3
Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm là
A. Ag, NO2, O2 B. Ag2O, NO2, O2 C. AgNO2, O2 D. Ag, Ag2O, NO2
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm): Trộn 500 ml dung dịch HNO3 0,02M với 500 ml dung dịch NaOH 0,04M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X
Bài 2 (2,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm (Fe, Cu) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?
Bài 3 (1,0 điểm): Phản ứng của thuốc nổ đen
2KNO3 + 3C + S 3CO2 + N2 + K2S ; (H < 0
Tính phần trăm theo khối lượng các chất trong thuốc nổ đen, biết rằng thuốc nổ đen được trộn theo đúng tỉ lệ phản ứng. Khi đốt 1 kg thuốc nổ đen có thể tạo thành khối khí có thể tích bao nhiêu (ở 2730C và 1 atm).

Biết: Fe = 56, Cu = 64, C = 12, O = 16, N = 14
-------------------------------------------------------------------------------
(Đề thi có 01 trang)
ĐÁP ÁN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN: HÓA HỌC 11

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)
1-D 2-B 3-D 4-A 5-A 6-B 7-D 8-B 9-A 10-A
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Bài 1:
Viết ptpư: 0,5 đ
Tính [OH-] = 0,01 M: 0,5 đ
Tính [H+] = 10-12 M : 0,5 đ
pH = 12: 0,5 đ
Bài 2:
Viết đúng ptpư: 0,5đ x 2 = 1,0 đ
mFe = 1,12 (g), mCu = 1,92 (g): 1,0 đ
Bài 3:
%KNO3 = 75% %C = 13% %S = 12% : 0,5 đ
V = 663,7 lít: 0,5 đ
 
Gửi ý kiến