Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hân
Ngày gửi: 15h:33' 28-04-2018
Dung lượng: 19.1 KB
Số lượt tải: 206
Số lượt thích: 1 người (nguyễn hân)
HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ & BDVH HOUSTON123
Học Để Thay Đổi Số PhậnHọ tên: ............................................
Môn : ANH VĂN


Lớp : 6
Thới gian 60 phút


Năm học : 2017- 2018
Ngày..... tháng .....năm 2018


Điểm :
Nhận Xét:....................................................................


I. Which one is different?
1. A. love B. hotel C. mother D. brother
2. A. lake B. place C. paddy D. stadium
3. A. store B. sister C. factory D. picture
4. A. rice B. river C. city D. village
II. Choose the best answer
1) Her school is.................................. the country
a. on b. in c. to
2) It`s ............................................. school
a. small b. big c. a small
3) She`s ..................................... eight
a. grade b. in grade c. on grade
4) What time is it?
a. It 8 o`clock b. It`s 8 o`clock c. Six half past
5) Do you ................ games?
a. play b. study c. do
6) Does........................ go to school every day?
a. study b. we c. she

III. Read the text and answer the question
My brother doesn`t play soccer or volleyball every afternoon. He reads after school. He watches television. Then, he does his homework. He listens to music every evening.
1. Does your brother play coccer and volleyball every afternoon?
………………………………………………………………………………….
2. What does he do afterschool?
……………………………………………………………………………………
3. Does he watch television ?
…………………………………………………………………………………
4. Does he do his homework ?
…………………………………………………………………………….
5. What does he do every evening?
…………………………………………………………………………….
IV. Choose the best option to fill in the blank:
1. I’d like a ………… of toothpaste, please.
A. can B. box C. tube D. bar
2. He isn’t fat. He is ………….
A. thin B. tall C. short D. full
3. Nga ………… full lips.
A. have B. has C. are D. do
4. ………… oranges do you need? – A dozen.
A. How many B. How much C. How D. What
5. Carrots, beans and onions are some kind of ………….
A. vegetables B. food C. drink D. fruit
6. Do you have ………… soda? – Yes, there is some on the table.
A. some B. any C. a D. an
7. ………… are her eyes? – They are black.
A. What B. How C. What color D. How many
8. Ba has a ………… face.
A. short B. round C. long D. oval
9 ………………? – I’m tired.
A. What would you like? B. How much is it?
C. Can you help me? D. How do you feel?
10. How much are a bowl of noodles and an ice-cream? - …………….
A. Yes. What do you need? B. It is 35,000 dong.
C. They are 35,000 dong. D. A dozen, please.
V- Read the passage then answer the questions. (1.5pts)
Every Saturday Minh and his family have dinner in a resteurant. They eat chicken or beef with peas and beans. Sometimes Minh’s mother eats fish. Minh also has a big ice-cream. Minh’s favotire drink is fruit juice, but his father and mother like beer. They listen to music while they are having their dinner.
1. Where do Minh and his family have dinner every Saturday?
(
2. Do they like meat?
(
3. What is Minh’s favorite drink?
(
VI- Use the correct tense (3pts):
1. Hoa (ride) to school every morning. Hoa (ride) her bike now.
....................................................................................................................................
2. She (be) a beautiful girl. She (have) blue eyes.
....................................................................................................................................
3. How Ba (feel) ? – He (feel) tired.
...................................................................................................................................
4. There (be) some beef and there (be) some tomatoes.
.....................................................................................................................................
VII. Order the words into a correct sentences(1pts):
1
 
Gửi ý kiến