Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Dịu
Ngày gửi: 00h:35' 30-04-2018
Dung lượng: 26.2 KB
Số lượt tải: 1704
Số lượt thích: 2 người (Mai Thanh Tùng, Phạm Quang Hiếu)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Môn: Tiếng anh 8
(ĐỀ CHÍNH THỨC) Năm học 2017- 2018
Thời gian làm bài : 45 phút
A/ Ma trận.
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


I. Listening
Listen to a dialoge on the phone and choose the correct answer.


Listen to a dialoge on the phone and decide true or false.


Số câu 8
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
4
14
1
8
2
20%

II. Reading
Read a text how to make compost and choose the correct words to complete the text


Read a text how to make compost and choose the correct words to complete the text

Read a text about Great Wall of China and answer the question.


Số câu 12
Số điểm 3
Tỉ lệ 30 %
4
1


4
1

4
1

12
3
30%

III. Vocabulary and structures

- Past simple tense
- Passsive
- Reported speech
Pronuonciation.

-Vocabulary involving the topic they have learnt.

- Structure with mind
- Present perfect.

Số câu 12
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
4
1


4
1

4
1
12
3
30%

IV. Writing

Choose the best answer that is the same meaning with the italic sentence.


Write the second sentence so that it has the same meaning as the first one.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
1
4
1
8
2
20%

Tổng số câu 40
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ 100%
12
316
4

12
3
40
10


100%

B/ Đề bài
* Nghe (2 điểm)
I/ Listen and choose the correct answer. (1 điểm)
1. What is Mr. Kim doing in Ho Chi Minh City?
A. He is going on holiday. B.He is visiting his friends.
C.He is attending a meeting. D.He is visiting his parents
2. What time will the caller see Mr. Kim on Friday?
A.2 p.m B.3 p.m C.3.30 p.m D.4 p.m
3.What is the caller’s telephone number?
A.0995 119 191 B.0559 119 191 C.0995 991 191 D.0905 199 911
4.The caller would like to have ………….with Mr. Kim.
A.a message B.a book C.a prensent D.an appointment
II/ Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (1 điểm)
1. Mr. Kim is a doctor.
2. The caller would like to leave a message for Mr. Kim.
3. Mr. Kim intends to come back Hanoi on Tuesday.
4. Mr. Kim is at the clinic at 5 p.m. on Friday.
5. The caller’s name is Kate Trinh.
* LANGUAGE FOCUS (3điểm)
I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1 điểm)
A. catch B. church C. watch D. Christmas
A. cloudy B. house C. bought D. sound
A. fat B. festival C. grand D. man
A. helped B. worked C. asked D. cleaned
II/ Choose the word or phrase (A, B, C or D) which best completes each following sentence. (2điểm)
She _______me she didn’t know what to do.
A. talked B. told C. said D. spoke
Would you mind if I _______a photo?
A. takes B. take C. took D. taken
The _______festival was held in the communal house yard.
A. rice- cook B. rice- cooking C
Avatar

Có link file nghe k bạn?

 
Gửi ý kiến