Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Ly Hiep
Ngày gửi: 21h:23' 13-05-2018
Dung lượng: 24.3 KB
Số lượt tải: 409
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
Trường THCS Biên Giới
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII - NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: Anh Văn; LỚP: 8
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

A. MA TRIX:

Chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu
 Vận dụng
thấp cao
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

I. Phonetics
(0.5đ )
Câu1,2
(0.5 m)2 câu
(0.5)


II. Vocabulary and structures (1.5 đ)
Câu1,2,3,4,5,6
(1.5m)6 câu
(1.5m)


III.Reading(2đ)
a.True or False(1m)
b. Answer the questions (1m)

Câu1,2,3,4(1m)


Câu1,2
( 1m)
4câu
(1m)
2câu
(1m)

IV.Writing(2ms)
A.Read and complete the letter (1m)
B. Rewrite the following sentences as directed(1m)Câu1,2,3,4
(1m)
Câu 1,2,3,4
( 1m)


8câu
(2ms)

V.Listen (2ms)
A. Listen and fill in the gaps. B. Listen again and then choose true or false (T /F) (1m)Câu1,2,3,4(1m)

Câu1,2,3,4(1m)
8 câu
(1m)


VI.SpeakingCâu1,2
(1m)

Câu1,2
(1m)

Tổng
12 câu
3 đ

8 câu
2 đ
4 câu
2 đ

6 câu
2 đ

4 câu
1 đ
20câu

10 câu
5 đ

%
30%

20%

20%

20%

10%

50%
50%


PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
Trường THCS Biên Giới
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII - NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: Anh Văn; LỚP: 8
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:(0.5m)
1. A. these B. thank C. this D. their
2. A. started B. decided C. visited D. helped
II. Choose the correct answer. Only one answer is correct (1.5m)
1.Would you ____________________waiting here for a moment ? A. like B. please C. let D. mind
2. I don’t know how ____________________the game. A. to play B. played C. play D. playing
3. Mrs. Thoa was cooking ____________________Tuan arrived home. A. because B. when C. while D. since
4. Six people from each team will participate ____________________this contest. A. to B. with C. in D. for
5. Last night I … television when the phone rang.
A. watched B. was watching C. have watched D. watches
6. Will you pick me … after the party?
A. up B. on C. over D. through
III. Read the text. (2ms)
Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which happens in late January or early February. Before Tet, people usually clean and decorate their homes. They go to market to buy candy, jams or dried water melon seeds. They also get new clothes which are worn at Tet. They often buy beach blossoms and marigolds which are traditional flowers on Tet holiday. Tet is a time for family members gather and have some special meals with special
 
Gửi ý kiến