Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Út
Ngày gửi: 08h:06' 29-05-2018
Dung lượng: 35.8 KB
Số lượt tải: 316
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯƠNG THPT MÙN CHUNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN GDCD LỚP 11
(Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian giao đề)


Mã đề thi 001

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp:
Trắc nghiệm khách quan: (5 điểm)
Câu 1.Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì?
A. Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
B. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại môi trường đang diễn ra nghiêm trọng trong cả nước.
C. Cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường.
D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phất triển kinh tế - xã hội bền vững.
Câu 2. Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục đào tạo là
A. quốc sách hàng đầu.
B. yêu sách hàng đầu.
C. yếu tố then chốt.
D. nhân tố quan trọng Câu 3.Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách như thế nào?
A. Tạo thị trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ.
B. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ
C. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới
D. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến.
Câu 4. Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là
A. đổi mới cơ chế quản lí văn hóa.
B. tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa.
C. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
D. tạo môi trường cho văn hóa phát triển.
Câu 5. Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa thể hiện tinh thần
A. yêu nước.
B. yêu nước và tiến bộ.
C. đại đoàn kết.
D. yêu nước và đại đoàn kết.
Câu 6.Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?
A. Nền văn hóa tạo ra sức sống của dân tộc.
B. Nền văn hóa thể hiện bản lĩnh dân tộc.
C. Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc.
D. Nền văn hóa kế thừa truyền thống.
Câu 7.Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày bao nhiêu?
A. 22/ 12.
B. 22/ 11.
C. 22/ 10.
D. 27/ 07.
Câu 8. Kết hợp quốc phòng với an ninh là kết hợp sức mạnh của
A. lực lượng quốc phòng với sức mạnh của lực lượng an ninh.
B. lực lượng quốc phòng với sức mạnh của thế trận an ninh.
C. thế trận quốc phòng với sức mạnh của thế trận an ninh.
D.lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh.
Câu 9. Nôi dung nào sai khi nói về vai trò của chính sách đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước?
A. Chủ động tạo quan hệ thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.
B. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
C. Nâng cao vị trí của nước ta trên trường quốc tế.
D. Củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh.
Câu 10. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đây chính là việc
A. củng cố và tăng cường quan hệ.
B. phát triển công tác đối ngoại nhân dân.
C. đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.
D. chủ động và tích cực hội nhập kinh tế Câu 11. Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?
A. Phổ biến rộng rãi biện pháp kế hoạch hóa gia đình.
B. Nâng cao chất lượng dân số.
C. Tăng cường vai trò lãnh đạo và quản lí mình.
D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số.
Câu
 
Gửi ý kiến