Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tong hop
Người gửi: Lê Thị Hằng Thu
Ngày gửi: 10h:52' 03-06-2019
Dung lượng: 32.6 MB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
No 3 Second Semester Test
Grade 3

I. Listen and match.
/ /// /

0 / / / /
II. Listen and tick (().
/
//
//
III. Listen and number.
/
IV. Listen and write:
0. My sister is reading.
Son: (1) _______________ are my cats, Mum?
Mother: They`re over there, under the (2) ________________ .
Son: Is the (3) _______________ therewith the cats, Mum?
Mother: No, He in the (4) ________________ . Look! He`s there.
V. Look, read and circle A, B or C.
/ /
/ /
/

VI. Read and match

VII. Fill in the blanks
6. This______ my bedroom. A. am B. is C.are
7. ______ tables are there? - There are five. A. How long B. How far C. How many
8. - How many ___ do you have?- I have five A. doll B. kites C. plane
9. - There are four _____ A. windows B. window C. door
10 . - _____ are the posters? - They’re on the bed. A. What B. When C. Where
11. - Where _____ the flowers?– They’re in the garden. A. am B. is C.are
12. - _____ is Ha Long Bay ? - It’s in north Viet Nam A. What B. When C. Where
13. - Where’s Hue? - It’s in ______ Viet Nam A. North B. South C. Central
14. - Are there any sofas in your living room? - No, there _____
A. are B. is C. aren’t
15. - ____ you have a robot? - Yes, I …. A. Does – do B. Do – do C. Do – does
16. - Do you have ___ pets? - Yes, I do. A. this B. any C. that
17. - What toys do you like ? - I like _____ A. cat B. goldfish C. truck
18. - What ___ do you like? - I like rabbit A. pets B.toys
19. - ____ are you doing? - I’m reading A. What B. When C. Where
20. - What is she doing? - She is _____ A. cook B. cooking C. cooks
21. - What ____ you doing? - ____ am cleaning the floor A. am - you B. is - she C.are - I
22. - What is the ______ like?- It’s sunny. A. weather B. weathers C. sun
23. - What’s the weather like? - It’s ____ A. rain B. rains C. rainy
VII. Read and tick (√) Yes/ No.
Tom, Linda and Quan like pets and toys. They have different pets and toys. Tom has a dog and two yo-yos. Linda has two cats and three dolls. Quan has four parrots and three ships.

Yes
No

24. Tom, Linda and Quan like pets and toys.
√


25. Tom has two yo-yos and a dog.26. Linda has two dolls and three cats.27. Quan has some toys and pets.28. Quan doesn’t have any ships.VIII. Answer the question
29. What food do you like? _________________________________________________
30. Do you have any paper boats? _________________________________________________
31. What is your school’s name? _________________________________________________
32. What color do you like? _________________________________________________
33. What pets do you like? _________________________________________________
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓