Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THPT 2021
Người gửi: dương dông
Ngày gửi: 20h:26' 10-04-2021
Dung lượng: 362.7 KB
Số lượt tải: 650
Số lượt thích: 1 người (nguyễn trần minh)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THAM KHẢO
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề
--------------------------


Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………………………
Số báo danh:.................................................................................................................... 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. maintained B. promoted C. required D. argued
Question 2: A. tall B. late C. safe D. same
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. achieve B. supply C. insist D. offer
Question 4: A. tradition B. candidate C. industry D. customer
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5: He`s American, _________?
A. won`t he B. didn`t he C. doesn`t he D. isn`t he
Question 6: The flood victims ________ with food and clean water by the volunteers.
A. provided B. were provided C. were providing D. provide
Question 7: Many students are worried _________ the coming exam.
A. about B. on C. from D. to
Question 8: _________ it is, the more uncomfortable we feel.
A. Hotter B. The hotter C. Hottest D. The hottest
Question 9: He was fascinated by the _________ car at the exhibition.
A. red German old B. German old red C. old red German D. old German red
Question 10: Mike _________ his favourite program on TV when the lights went out.
A. was watching B. is watching C. watched D. watches
Question 11: My uncle lives a happy life __________ his disability.
A. because of B. because C. though D. in spite of
Question 12: Mrs Brown will have worked at this school for 30 years ________.
A. by the time she retires B. when she retired
C. as soon as she had retired D. after she had retired
Question 13: _________ the report to the manager, she decided to take a rest.
A. Having handed in B. Handed in C. To hand in D. Being handed in
Question 14: This restaurant is ________ with those who like Vietnamese food.
A. popular B. popularly C. popularise D. popularity
Question 15: Tom`s brother asked him to ________ the music so that he could sleep.
A. close down B. go up C. turn down D. stand up
Question 16: When Linda was little, her mother used to _______ her a bedtime story every night.
A. tell B. speak C. say D. talk
Question 17: Students from other schools have to pay a small ________ to join the club.
A. fee B. fare C. wage D. salary
Question 18: As the season turns from spring to summer, some people feel a bit under the ________ and can`t concentrate fully on their work.
A. storm B. weather C. climate D. rain
Question 19: James had a cosy birthday party at home last Friday in the _______ of his close friends.
A. company B. business C. atmosphere D. residence
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 20: It`s great to go out on such a lovely day.
A. ugly B. beautiful C. old D. modern
Question 21: Josh`s ambition is to become a successful businessman like his father.
A. dream B. doubt C. pleasure D. patience
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 22: You should dress neatly for the interview to make a good impression on the interviewers.
A. untidily B. formally C. unfairly D. comfortably
Question 23: The
Avatar

CÁC ANH CHỊ LÀM ƠN ĐỪNG QUẢNG CÁO ĐỀ. TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ :((

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓