Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi hoc ki 2 mon anh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Không Tiết Lô
Ngày gửi: 23h:43' 13-03-2010
Dung lượng: 229.5 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
BỘ ĐỀ SỐ 1

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9
------------------------------------------------------------
I. Chọn câu trả lời đúng nhất a,b,c hoặc d (2,5pts)
1. Many people are interested……..the product that save energy.
a. on b. to c. in d. for
2. The old man………..lives alone in that house is may uncle.
a. who b. what c. which d. whom
3. Mr John turns the TV……….to see the hot news.
a. off b. on c. up d. down
4. My elder brother ……….eat ice-cream when he was a child.
a. uses to b. is used to c. used to d. used
5. If I became rich, I………….travel around the world.
a. can b. should c. will d. would
6. I suggest……..a picnic in the park.
a. have b. had c. to have d. having
7. She wishes she………….her grand-parents in NewYork next summer.
a. could visit b. visits c. visited d. can visit
8. She asked me ……….. I could speak other language.
a. what b. if c. that d. how
9. He did not notice the sign…………it was in front of him.
a. though b. but d. so d. therefore
10. This novel………………in the seventeenth century.
a. is written b. is writing c. was written d. was writing
II. Đọc đoạn văn sau rồi làm các yêu cầu bên dưới (4pts)
Are you looking (1)………………………a cheap, clean, effective source of power that doesn’t (2)…………………………pollution or waste natural resource? Look no further than solar energy. While most fuels now in use are (3)………………………burned at a big rate, solar energy, a power from the (4)………………………, will last as long as the world (5)……………………….This energy has been (6)……………………..to heat and cool homes or to cook food. It has been used (7)…………………… radio batteries and provided power for telephone lines. The devices, (8)…………………….., are cheap to operate but very expensive to produce.

1. Điền các từ sau vào đoạn văn cho phù hợp(2pts)
being, in, for, sun, lasts, however, cause , used

2. Viết T (true) hay F (false) sau mỗi câu dưới đây(2pts)
a. Solar energy is a cheap, clean, effective source of power.
b. We have used less fuels nowaday.
c. Solar energy will provide for a very long time.
d. Solar energy can be used to cook food..
III. Hoàn thành các câu sau với các từ cho sẵn (2pts)
1 If/ she/ study/ she/ pass/ final exam …………………………………………………..
2. I/ suggest/ you/ stay /inside / recess ………………………………………………….
3.house/built/1975 ………………………………………………………………..
4. policeman/ ask/ boy/ what/ name/was ……………………………………………….
IV. Nghe đoạn văn và điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống (1,5 ts)
1. July 20th(1) ……………….was an important day.
2. The (2)…………………name was Apollo.
3. On July 21st Apollo left the (3)………………and returned to the earth.

============ HẾT ============
ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ 1
KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9

I. 1 c 2.a 3.b 4.c 5.d 6.d 7.a 8.b 9.a 10.c
II.
1/
1. for 2. cause 3. being 4. sun
5. lasts 6. used 7. in 8. however
2/
1. T 2. F 3. T 4.T
III.
1. If she studied harder, she would pass her final exam.
2. I suggest that you should stay inside at recess.
3. That house was built in 1975.
4. The policeman asked that boy what his name was.
IV.
1. 1969 2. space
 
Gửi ý kiến