Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì I - Lớp 6 - Năm học 2017.2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Gà Và Vịt
Ngày gửi: 18h:01' 11-12-2017
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 1552
Số lượt thích: 2 người (Võ Thị Lệ Thuỷ, Nguyễn Thành Nguyên)
Doan Ket Secondary School
Name : …………………………………
Class : 6……..
School year : 2017-2018
THE FIRST SEMESTER TEST GRADE 6
Time : 45 minutes
Teacher ‘s remarks :…………………………………….
Student’s parents’signature :…………………………..
Marks


A . LISTENING
I. Listen to the passage and circle the best answer for each question. (1.0 m)
(Nghe đoạn văn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi) 1. How many people are there in Hoa’ family? A. Three B. four C. five 2. What does her father do? A. He’s a teacher B. He’s a doctor C. He’s a pilot 3. How old is her mother? A. 34 B. 35 C. 36 4. Where are they? A. in the kitchen B. in the house C. in the living room II. Listen and write the numbers you hear. (Nghe và khoanh tròn số đã nghe được) (1.0 m) 1. A. 2 B. 12 C. 22 D. 20 2. A. 09 B. 119 C. 190 D. 19 3. A. 13 B. 33 C. 73 D. 53 4. A. 01 B. 1010 C. 1100 D. 110

B. LANGUAGE FOCUS
I. Multiple choice ( Gạch chân câu trả lời đúng nhất ) (2.0 ms )
1. grade / face / late / class (Chọn từ có phát âm khác với những từ còn lại)
What time do you ( get / has / have ) breakfast?
( Are / Does / Is ) your school big or small?
It is ( Nam / Nam`s / Nams` ) ruler.
We have literature ( on / in / at ) Monday and Wednesday.
Do you like music? ( Yes, I do / Yes, I does / No, I am not ).
( Which / where / When ) school do you go to?
A paddy field is a rice ( garden / yard / paddy )
II. Supply the correct form of the verbs ( Chia động từ trong ngoặc ) ( 1.0 m )
1. Our school (have).............................. a big yard.
2. Where (be)......................... your father now? He (watch)...........................TV in his room.
3. ……….he (play)..................................in the garden?

C. READING
I. Read the passage carefully then check True(T) or False (F) (1.0 m)
(Đọc kĩ đoạn văn và chọn đúng (T) hay sai (F))
I’m Ba, I’m a student. Every day, I get up at six o’clock then I have breakfast at half past six. I go to school at ten to seven. My school is in the city.I live in a small house with my parents.My mother is a doctor, she works in the hospital. My father is a worker, he works in a factory. My parents go to work by motorbike.
Ba gets up at six o’clock. .......
He has breakfast at six fifteen. .......
His school is in the country. …...
His father works in the factory .......
(còn nữa)

II. Read the passage carefully then answer the questions below (1.0 m)
(Đọc kĩ đoạn văn và trả lời những câu hỏi sau)
Hello,  I am Trung. This is my school.  It is small and old but it is beautiful.  Behind the school,  there is a big yard.  After school in the afternoon we often play soccer there.  The yard is clean and there are many trees and flowers there.  My friends and I sit under these trees every morning to review our lessons.  My school has two floors and fifteen classrooms.  My classroom is on the first floor.  There are forty-three teachers in my school.  They are good teachers.  I love them and I love my school very much.
Is Trung‘s school big ?..........................................................................................................................................
What do Trung and his friends play after school ?................................................................................................
Where do Trung and his friends sit every morning to review their lessons ?.......................................................
................................................................................................................................................................................
How many teachers are there in his school ?.........................................................................................................

C. WRITING
I. Rewrite the following sentences as directed ( Viết lại câu theo yêu cầu ) (2.0 ms)
1. The boys are playing football in the park. (Đặt câu hỏi cho từ gạch chân)
( _______________________________________________________________________________
2. front / house / my / in / the / of / is / park. (Sắp xếp lại từ cho sẵn thành câu đúng)
(________________________________________________________________________________
 
Gửi ý kiến