Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

De thi hoc ky 1 anh 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thủy
Ngày gửi: 11h:24' 19-12-2017
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 758
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Minh Hiếu)
Full name: ………………………..
Class: 6………
THE FIRST SEMESTER TEST
SCHOOL YEAR: 2017 –2018
SUBJECT: ENGLISH 6

A. LANGUAGE FORCUS. (4.5ms)
I. Multiple choice (2.0pts) Choose the correct answer: ( Chọn câu trả lời đúng )
Hi. My name is John. What’s__________name? -My name’s Lan.
A. my B. her C. his D. your
How many books does Ba___________? - He has eight.
A. have B. has C. to have D. having
Does Lan have Math on Tuesday? - No, she___________.
A. don’t B. doesn’t C. hasn’t D. haven’t
She ___________ her teeth every evening.A. brush B. to brush C. brushing D. brushes
What is she doing ? she __________ to musicA.listen B.listens C.is listening D.listening
He has breakfast _____  six o’clock. A. in B. at C. on D.for
My school is ________ to a hospital.A. near B. next C. beside D. between
Where is ________ school? - It’s in the country.A.Nams’ B. Nam C.the Nam’s D. Nam’s
II. Circle and Odd one out. (Khoanh tròn và loại ra một từ không cùng loại). 1.0pts
1. A. bike B. bus C. plane D. photo
2. A. beautiful B. big C. market D. noisy
3. A. train B. post office C. clinic D. supermarket
4. A. mother B. father C. brother D. doctor
III. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.
(Chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác các từ còn lại. (0,5pt)
a. house b. home c. hotel d. hour
a. truck b. bus c. ruler d. lunch
IV. Give the correct form of verbs in bracket. ( Chia hình thức đúng của các động từ trong ngoặc). (1.0pt)
They (be) ...................  engineers.
She ( live ) ...................  on Tran Phu street
Phong ( not/ listen).............................. to the music every day.
Look! Minh ( play ) ................... soccer.
B. READING: Read the passage
My name is Mai. I am a student at Thang Long School. It is in the country. 
Every morning, I get up at five o’clock. I take a shower, have breakfast and go to 
school at 6.30. I  have  classes  from  7.00  to  11.15.  At  12.00  I  have  lunch  
at  school.  In  the afternoon, I do the housework and play volleyball. In the evening, 
I watch television or listen to music and do my homework. I go to bed at 10.30.
I. Choose True (T) or False (F): (1.0pt) (Chọn câu trả lời đúng (T) hoặc sai (T))
Statements
T/F

Mai is a student at Thang Long School.
Mai goes to school at half past six.
She does the housework and plays volleyball in the afternoon.
In the evening, she doesn’t watch television.
….…
….…
….…
….…

II. Answer the questions: (1,5 pts) (Trả lời câu hỏi)
On school days Thu gets up at six o’clock. She has breakfast at seven and she goes to school at seven thirty. She goes to school by bus. Thu has lunch in school withher friends.She leaves school at four in the afternoon and she walks home with her friends. She gets home at four thirty. She goes to bed at ten o’clock on school days. At the weekend, she watches TV in the evening and she goes to bed at eleven.
1.Thu gets up at_____ in the morningA.  six o’clock B.seven o’clock C. four o’clock D. at ten o’clock
2.She goes to school _______ .A. by car B. by bus C. by bicycle D. on foot
3. On weekdays, she gets home at _________A.noon B. six thirty C. seven thirty D.  four thirty
C. SPEAKING. (1.5pts) Complete the dialogue below: (Hoàn tất bài hội thoại sau.)
Lan:  Hello, Nga
Nga:  Hi, 
Avatar

Lỡ lời

 
Gửi ý kiến