Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
Ngày gửi: 17h:16' 25-06-2021
Dung lượng: 97.0 KB
Số lượt tải: 390
Số lượt thích: 0 người
http://ductam_tp.violet.vn/

 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN TIẾNG ANH 11
Thời gian làm bài: 45 phút
(40 câu trắc nghiệm)



Mã đề thi 467

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one.
Last summer we visited Hue. Hue is the ancient capital of Vietnam.
A. Last summer we visited Hue, which is the ancient capital of Vietnam.
B. Last summer we visited Hue that is the ancient capital of Vietnam.
C. Last summer we visited Hue there is the ancient capital of Vietnam.
D. Last summer we visited Hue, where is the ancient capital of Vietnam.
Câu 2: Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the following sentence.
We are quite __________ of the success of our country at the next Asian Games.
A. hopeful B. hope C. hopefully D. hopefulness
Câu 3: Choose the best sentence that can be made from the cues given.
I / classify the pictures / different nations / the football players come
A. I classify the pictures into different nations it is from which the football players come.
B. I classify the pictures into different nations it is where the football players come from.
C. I classify the pictures into different nations from which the football players come.
D. I classify the pictures into different nations from that the football players come.
Câu 4: Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the following sentence.
The chemical __________ from all kinds of vehicles and factories are polluting the air seriously.
A. things B. pollutants C. factors D. elements
Câu 5: Choose the underlined part (A, B, C or D) that needs correcting.
My mother is the kind of person to who one can talk about anything.
A. the kind B. to who C. one D. anything
Câu 6: Choose the underlined part (A, B, C or D) that needs correcting.
These brown shoes look nice, aren’t they?
A. look B. nice C. aren’t they D. These
Câu 7: Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the following sentence.
A: “I haven’t got anything for you.”
B: “__________”
A. Nothing! B. It isn’t the matter! C. Never mind! D. Not problem!
Câu 8: Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the following sentence.
I will return your notes as soon as I __________ copying them.
A. will finish B. am going to finish C. finished D. finish
Câu 9: Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one.
He spent all his money. He even borrowed some from me.
A. He not only spent all his money but also borrowed some from me.
B. He either spent all his money or borrowed some from me.
C. He spent all his money but he never borrowed some from me.
D. He neither spent all his money nor borrowed some from me.
Câu 10: Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the following sentence.
A: “I’m afraid I’ve broken your watch.”
B: “__________”
A. Don’t worry about it. B. Don’t mention.
C. It’s the same. D. Not all.
Câu 11: Choose the underlined part (A, B, C or D) that needs correcting.
They work in a hospital sponsoring by the government.
A. by B. work C. sponsoring D. in
Câu 12: Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
A. preserved B. managed C. concerned D. passed
Câu 13: Choose the word which is stressed differently from the rest.
A. traditional B. participant C. solidarity D. development
Câu 14: Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the following sentence.
The authorities ensured that the development of the area would not __________ wildlife.
A. dangerous B. dangerously C. danger D. endanger
Câu 15: Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the following sentence.
The customers complained __________ the manager of the restaurant __________ the food.
A. with / about B. with / on C. to / about D. to / on
Câu 16: Pick out the word whose underlined part
 
Gửi ý kiến