Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học sinh giỏi có file nghe

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thu Hà
Ngày gửi: 04h:08' 19-02-2020
Dung lượng: 328.5 KB
Số lượt tải: 801
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH SƠN
PHÒNG GD&ĐT(Đề thi gồm: 08 trang)
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU
LỚP 6 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đềĐiểm bài thi
Bằng số: …………............
Bằng chữ: ………………..
Họ tên chữ ký
Giám khảo 1 Giám khảo 2
……………… ………………...
Số phách


Chú ý:
- Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì, kể cả từ điển.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này.
- Đề thi gồm 08 trang.

SECTION 1. LISTENING
I. Listen and choose the correct answer. (1.0 point)
1. Which sentence is TRUE?
A. Nam’s thinking about getting married.
B. Nam’s thinking about getting a new TV.
C. Nam’s thinking about getting a new apartment.
2. Trang _________________ watches television.
A. always B. usually C. rarely
3. What is Nam’s favorite TV program?
A. Music programs.
B. The news.
C. The sports.
4. When will they go to the show “Who wants to be a Millionaire?”?
A. On Friday night.
B. On Saturday night.
C. On Sunday night.
5. Why does Trang want to come back home?
A. Because she wants to see the game shows.
B. Because she wants to do her homework.
C. Because she wants to see the final episode of her favorite show.
Write your answers here:
1 _________
2___________
3___________
4 _________
5___________II. Listen and fill in the missing words. (1.0 point)
1. Name of film: ………………………………………………....

2. For people: …………………………………………………….

3. Cost: ……………………………………………….………….

4. Video shop in: …………………………………………….….

5. Opposite: ……………………………………………….…….


SECTION 2. PHONETICS
III. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Write your answers in the space provided. (0.6 point)
1. A. closes B. horses C. roses D. houses
2. A. cooked B. hoped C. laughed D. measured
3. A. room B. good C. foot D. looked
Write your answers here:
1 __________
2__________
3__________

IV. Choose the word whose stress pattern is different from the other three of the group. Write your answers in the space provided. (0.4 point)
1. A. uniform B. appointment C. unhappy D. delightful
2. A. compliment B. dishwasher C. anniversary D. calendar
Write your answers here:
1 __________
2__________


SECTION 3. LEXICO - GRAMMAR
V. Choose the correct answer to complete each of the following sentences. Write your answers in the space provided. (7.0 points)
1. I bought this dress at the ________on Hung Vuong street.
A. clothes’store B. store of closes C. clothes store D. closing store
2. Isn’t it easy to learn English well?
A. No, it is B. No, it does not C. Yes, it is D. Yes. it does
3. There are two churches in the town and________ of them are extremely old.
A. each B. all C. both D. most
4. Our neighbors are very ________ on camping holidays.
A. interested B. fond C. eager D. keen
5. Mr. Nam ________to work yesterday.
A. wasn’t drive B. not drive C. didn’t drove D. didn’t drive
6. The news on TV last night________ very good.
A. was B. has C. were D. be
7. Lan did not know this word. Hoa didn’t, ________ .
A. so B. neither C. either D. too
8. My sister will be 16 ________ Sunday ________.
A. on - May 25th B. on - May 25 C. in - 25th May D. in - May 25
9. If he eats all that food, he eats ________
A. quite much B. too many C. quite many D. too much
10. Mr. Robinson speaks Vietnamese very________.
A. skillfully B. good C. fluently D. best
 
Gửi ý kiến