Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ Thi HSG ANH 9.THCS CHÂU LỘC

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyên Ngọc
Người gửi: Van Hoang Ngoc (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:40' 28-12-2008
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 314
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG HỒNG BÀNG QUẬN 5 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH VÀO LỚP 9 CHUYÊN ANH
NĂM HỌC 2008 - 2009
Thời gian : 60 phút ( không kể thời gian giao đề )

Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giám thị 1


Số báo danh . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giám thị 2


Trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STT:
Số phách:


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Giám khảo I
Giám khảo II
Số phách:

STT :

 ( Học sinh làm bài ngay trên giấy đề thi)

I. PRONUNCIATION : (10pts) A. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:
1. A. carol B. habit C. graze D. match
2. A. sound B. southern C. drought D. mountain
3. A. headache B. character C. stomach D. challenging
4. A. ploughs B. contacts C. stops D. talks
5. A. faced B. wicked C. fixed D. wrapped

B. Choose the word that has the stress pattern different from the others:
6. A. deposit B. festival C. institute D. resident
7. A. activity B. electricity C. simplicity D. pollution
8. A. achievement B. experiment C. explanation D. discovery
9. A. surprising B. astonishing C. amazing D. interesting
10. A. interview B. industry C. essential D. difficult

II. MULTIPLE CHOICE : (20pts)
Choose the word or phrase that best fits each of the blank spaces:
1. Milk bottles can be _____________________after being cleaned. A. recycled B. reused C. broken D. reduced
2. It was raining heavily __________________we arrived home. A. while B. until C. because D. when
3. She asked me ____________________I liked eating chocolates. A. if B. and C. that D. but
4. You look _____________________than last year. A. much tall B. more tall C. much taller D. more taller
5. What ____________________advice she gave us ! A. so good B. such good C. a good D. good
6. My dog as well as my cats ____________________twice a day. A. eat B. eats C. has eaten D. have eaten
7. When I came into the class, I realized I knew ______________________. A. them all B. all them C. they all D. all of they
8. Do it right now, ___________________ ? A. do you B. aren’t you C. will you D. don’t you
9. We ____________________for her for ten minutes. A. wait B. waited C. are waiting D. have been waiting HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO KHUNG NÀY - VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. His father is not
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓