Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI HSG CAP TINH CO FILE NGHE.rar

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Thái
Ngày gửi: 19h:40' 01-12-2017
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 750
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT .....
HĐT HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

ĐỀ CHÍNH THỨC


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015 – 2016
Ngày thi: / 01/2016
Môn thi: Tiếng Anh. Thời gian: 150 phút


Họ và tên thí sinh:
Học sinh trường: SBD: ………….
Điểm thi
Chữ ký của giám thi
Giám thị 1: ………………………………
Giám thị 2: ………………………………

Bằng số
Bằng chữ
Chữ ký của giám khảo
Giám khảo 1: ………………………………
Giám khảo 2: ………………………………


Lưu ý:
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi. Phần thi nghe, mỗi bài nghe thí sinh được nghe 2 lần.


- Riêng phần trắc nghiệm thí sinh chỉ khoanh tròn đáp án đúng A, B, C hoặc D.


- Thí sinh không sử dụng bất kể tài liệu nào, kể cả từ điển


- Giám thị không giải thích gì thêm.


Mọi đánh giá về đề KT này gửi về địc chỉ: mrwin1221970@gmail.com
Trân trọng cảm ơn.


SECTION A: LISTENING (4ms)
I/ Match: Customers are describing a problem. What phrase completes each statement? Listen and write the correct letter. (1,0m)

A
B
A+B

1. The microwave
a. didn`t work.
1 + ……..

2. The shoes
b. were poorly made
2 + ……..

3. The sweater
c. was the wrong size
3 + ……..

4. The watch
d. was broken
4 + ……..

5. The CD player
 e. was the wrong color.
5 + ……..

II/ Some people are asking where items are. Listen and circle the letter A or B below each the correct picture. (1,0m)


1. A,_______ B, _________ 2. A,_______ B, _________


3. A,_______ B, _________ 4. A,_______ B, _________

III/ Listen to the interview. Complete the chart. (2,0ms)

What’s your favorite…..?
Cristina, a sport coach from Spain
Udom, a manager from Thailand

1. Time of the day
…………………..
…………………..

2. Day of the week
…………………..
…………………..

3. month
…………………..
…………………..

4. season
…………………..
…………………..

5. puplic holiday
…………………..
…………………..
SECTION B: PHONETICS, VOCABULARY AND GRAMMAR. (6ms)
I/ Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (0.5m)
1. A. ghost B. comic C. cotton D. logical
2. A. economic B. religion C. ringgit D. primary
3. A. suggest B. congratulate C. generous D. carriage
4. A. advices B. raises C. pratices D. houses
5. A. machine B. mechinery C. machanic D. machinist
II/ Choose the word that has the stress on a different syllable from the rest in each group. (0.5m)
1. A. number B. happy C. behind D. yellow 2. A. station B. hotel C. thousand D. village 3. A. income B. arrive C. depend D. police 4. A. Saturday B. favorite C. interested D. eleven 5. A. develop B. cinema C. movement D. history
III. Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the sentences: (3ms)
1. - “Have a nice weekend!” - “______.”
A. Do you have any plans? B. I’m going to take it easy. C. Thanks. You too! D. Are you going anywhere?
2. Let`s go somewhere else. There`s ______ noise in this room.
A. too many B. too much C. many too D. much too
3. The shark ____________ him while he was padding on his surfboard
A. has attacked B. had attacked C. attacked D. was attacked
4. It’s ______ far to the railway station from here.
No_avatar
Lấy đề thi của tôi đăng đàn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓