Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI KSCL VÀO LỚP 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 15h:49' 06-06-2020
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 828
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KSCL TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
THANH HÓA

Môn Tiếng Anh-Năm học 2019-2020
Thời gian làm bài: 60 phút;
Ngày thi : 07/05/2020
(Không kể thời gian giao đề)


 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ, tên thí sinh:..................................................... Số BD: .......................Phòng thi:………
PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. appeared B. received C. erupted D. destroyed
2. A. children B. invite C. minute D. machine
3. A. regions B. demonstrates C. lifts D. proofs
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4. A. recent B. replace C. defeat D. describe
5. A. extensive B. considerate C. confident D. destroy
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. Listen! I think someone (knock) __________ at the door.
7. We (not see) __________ her for a long time.
8. They want (invite) _____ to the party.
9. My family (live) __________ in Thanh Hoa City for ten years.
10.I (have) __________enough money , I would buy a new car.
II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
11. I try my __________to pass the final exam excellently. (GOOD)
12. Gases from factories are extremely __________. (HARM)
13. _______________, the train had left when we arrived at the station. (LUCKY)
14. There are many good programmes on TV for ________________ (TEEN).
15. There will be a ______________of fresh water in a few decades. (SHORT )
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. Remember _________ off the lights when leaving the room.
A. turn B. to turn C. turning D. turned
17. Nga has learned English _____ a long time.
A. for B. in C. because D. since
18. “Would you like a glass of green tea ?”- “Yes, __________.”
A. of course B. I do like C. I would D. please
19. Nam is __________most intelligent student in my class.
A. Ø B. an C. the D. a
20. The novel __________ my father bought yesterday is very useful.
A. when B. whose C. that D. who
21. She was sick yesterday , ______she was absent from school.
A. since B. so C. because D. so that
22. His house looks very large and beautiful. It is _________ house.
A. a seven-rooms B. a seven-room C. seven room D. seven rooms
23. My children are very ___________ in going to the zoo.
A. excited
 B. interesting
C. interested
D. exciting

24. My father asked us _________ too much time playing computer games.
A. not to spend
B. did not spend
 C. to not spend
D. not to spent

25.Nam : I have just won the first prize in the English speaking contest.
Mr.Cuong : _________
A.No problem B. Just bring yourself C.Well done D.Yes, let’s do that
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
Without everything addition natural polluting

Water is undoubtedly the most precious (26) __________resource that exists on our planet. (27) __________water, life on Earth would be non-existent. It is essential for (28) __________on our planet to grow. Although we as humans recognize this fact, we disregard it by (29)___________our rivers, lakes, and oceans. Subsequently, we are slowly but surely harming our planet at a very alarming rate. In (30) __________to combat water pollution, we must understand the problems and become part of the solution.
II. Đọc đoạn văn chọn trả lời đúng
 
Gửi ý kiến