Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH 5 MỚI BGDĐT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lữ Ngọc Hùng
Ngày gửi: 15h:45' 12-12-2016
Dung lượng: 977.5 KB
Số lượt tải: 2384
Số lượt thích: 4 người (Đòan Thị Thịnh, banh thi phuong, Lu Van Kieu, ...)


Tân Đông Primary School FIRST TERM EXAM
Class: 5…… Duration: 40 mins
Full name:…………………………...………….. Subject: English
School year: 2016-2017

Mark
 Listening
Reading and Writing
Speaking
Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Comment:
PART 1: LISTENING
Question 1: Listen and number ( 1 m )Question 2: Listen and draw the line ( 1 m )


Question 3: Listen and tick ( 1 m )


Question 4: Listen and complete ( 1 m )

I went on a trip with my family.

What did you do on your summer holiday?

I went to Ha Long Bay.

Where did you go?

Question 5: Listen and circle a or b (1m)
1. I learn English by __________________.
a. speaking it every day b. talking with my friends
2. Mai learns English by _______________.
a. reading comic books b. singing English songs
3. Nam learns English by ______________.
a. writing emails to his friends b. watching cartoons on TV
4. We learn English because we want to ________________.
a. read comic books b. talk with our foreign friends.
PART 2: READING AND WRITING
Question 6: Circle the correct answer ( 1m )
1What are you _________? I`m reading The Fox and the Crow.
A. listening B. reading C. speaking

2 What do you _________ at the zoo? I saw crocodiles
A. see B. on C. were

3……do you have Music?
A. Where B. How C. When

4. __________ you go on a picnic?
A. Did B. party C. one


Question 7: Look at the picture. Look at the letters. Write the words ( 1 m )
skipping watch take work


.................……TV …..........…….in the garden……........a boat trip on the river ...................................


Question 8: Read and tick True or False:( 1m )
Mai is a student at Tan An Primary school. There are forty students in her class. Today she has Maths, Music and Art. She likes Music because she likes to sing. She doesn’t go to school on Saturday and Sunday.

Statement
T
F


1. She is a student.
 (


2. There are six students in her class.3. Today she has Vietnamese, English and Science.4. She likes Music.5. She doesn’t go to school on Saturday and Sunday.Question 9: Read and complete (1m)PART 3: SPEAKING (1 m )
a) Listen and repeat.
b) Point, ask and answer.


The end.
No_avatar

cho e xin file nghe với ạ. nguyetanhspk6b@gmail.com

E cảm ơn !

 

Avatar

thầy cho em xin file nghe với mail e là nguyenminh2604@gmail.com. cảm ơn thầy nhiều ạ

 

No_avatar

thay cho e xin file nghe voi ag. anhhuyenet@gmail.com

 
Gửi ý kiến