Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi môn tiếng Anh cấp trường năm học 2018-2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Thi
Ngày gửi: 15h:52' 24-11-2018
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD & ĐT Đắk Glong ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011 - 2012
Trường THCS Chu Văn An Môn thi: Tiếng Anh 7
Thời gian: 90 phút ( Không kể giao đề )
ĐỀ CHÍNH THỨC


Marks


Comments

* Chú ý
- Thí sinh làm bài vào đề.
- Đề thi có 03 trang.
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả từ điển.

I/ Choose the word that has the underlined part pronunciationed differently from the
others. ( 4p )
Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại: ( 4đ ).
1/ A. buffalo B.fun C. public D. volunteer
2/ A. miss B. nice C. finish D. dictionary
3/ A. party B. famous C. favorite D. teenager
4/ A. moment B. show C. novel D. stove
* Answers:
1/ ……………. 2/ ……………. 3/ ……………. 4/ …………….

II/ Give the correct form or tense of the verbs in brackets to complete the following
senences. ( 4p )
Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng hoàn thành những câu sau : ( 4đ )
5/ Last month, her mother ……………( teach ) her how to use a sewing machine.
6/ Now, we are ……………( learn ) English.
7/ Wear your hat. It’ll ……………( protect ) your head.
8/ How much ……………( do ) it cost to send this letter to Singapore.
9/ Everyday, Mr. Trung ……………( go ) to work by bus.
10/ My mother ……………( be ) a farmer.
11/ They ……………( talk ) about their exam, at the moment.
12/ I ……………( go ) to bed at 9.00, last night.
* Answers:
5/ ………………………………………. 6/ ……………………………………….
7/ ………………………………………. 7/ ……………………………………….
8/ ………………………………………. 9/ ……………………………………….
10/ ……………………………………… 11/ ………………………………………
12/ …………………………………….


III/ There is one mistake in each sentence below. Find and correct it. ( 4p )
Mỗi câu dưới đây có một lỗi sai. Tìm và sửa lỗi sai đó: ( 4đ )
13/ How much is it from your house to Chu Van An school? – About 2 kilometers.
14/ Huong is more strong than her friends.
15/ The newspapers on this rack is in English.
16/ After the first two lesson we have a fifteen- minutes break.
* Answers:
13/ …………………………………………………………………………………………………………….
14/ …………………………………………………………………………………………………………….
15/ …………………………………………………………………………………………………………….
16/ …………………………………………………………………………………………………………….

IV/ Complete the passage. Use the words in the box. ( 4p )
Hoàn thành đoạn văn sau. Dùng những từ trong hộp: ( 4đ )

house bedroom quiet flowers village
clean garden neighbors living kichen


Lan lives in a small (17) …………… not far from HaNoi. Her (18) ……………is not very big but it is quite (19) ……………. It is an old farmhouse. There is a large (20) …………… with a lot of beautiful plants and colorful (21) ……………. There are six rooms in the house- a (22) …………… room, three bed rooms, a (23) …………… and a bathroom. There is a wonderful view from her (24) ……………. She really likes the house and the village is nice, too. It is very (25) ……………and her (26) …………… are very friendly.
* Answers:
17/ ……………………………………. 18/ ………………………………………….
19/ ……………………………………. 20/ ………………………………………….
21/ ……………………………………. 22/ ………………………………………….
23/ ……………………………………. 24/ ………………………………………….
25/ ……………………………………. 26/ ………………………………………….

V/ Rewrite these sentences with the words given so that they remain the meaning. ( 4p )
Viết lại những câu sau với những từ cho sẵn ở đầu câu sao cho nghĩa không thay đổi: (4đ)
27/ It take me about three hours each day to do my homework.
→ I spend …………………………………………………………………………………………………….
28/ Mr. Dong is very good at volleyball.
→ Mr. Dong plays ………………………………………………………………………………………….
29/ Where do you live?
→ What ……………………………………………………………………………………………………….

30/ Can you please show me how to get to the library?
→ Could you show ………………………………………………………………………………………….
31/ What is Thuy’s
 
Gửi ý kiến