Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI OLYMPIC CẤP HUYỆN, NĂM HỌC 2014-2015, THCS CAO DƯƠNGTiếng Anh 6 (Sách cũ).

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 07h:29' 24-07-2020
Dung lượng: 186.5 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 6
Năm học: 2014 – 2015
Môn: Tiếng Anh

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Chú ý: - Bộ đề thi này gồm có 04 trang, từ trang 01 đến trang 04.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.

Điểm

Số phách


I. PHONETICS:
a. Choose one word that has the underlined part pronounced differently from the others
by circling A, B, C, or D. (60,2=1,2 pt)
1.
A. invitation
B. intersection
C. station
D. question

2.
A. lives
B. misses
C. languages
D. watches

3.
A. down
B. brown
C. town
D. show

4.
A. between
B. behind
C. bakery
D. geography

5.
A. thank
B. thin
C. mother
D. tooth

6.
A. year
B. repeat
C. meat
D. teacher


b. Choose the word whose stress pattern is different from the others (40,2=0,8 pt)

7.
A. weather
B. idea
C. winter
D. movies

8.
A. morning
B. number
C. routine
D. ruler

9.
A. dangerous
B. accident
C. telephone
D. engineer

10.
A. favorite
B. banana
C. tomato
D. potato


II. VOCABULARY AND GRAMMAR:
a. Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences: (150,2=3,0 pts)

11. How often do you do morning exercises in the summer?
A. I like it
B. I play soccer
C. Yes, I do
D. I sometimes do

12. We are going to have an English examination ………………… April, 21st .
A. on
B. to
C. at
D. in

13. There is a lot of …………………in Viet Nam. Our country is very green.
A. sun
B. sunny
C. rainy
D. rain

14. My friend, Linh …………………drinks cocacola and beer.
A. don’t
B. never
C. doesn’t
D. isn’t

15. …………………is your uncle going to stay here? - …………………about three days.
A. How long - For
B. How far - For
C. How long - At
D. How long - From

16. …………………do they go to work every morning? - On foot.
A. How
B. How far
C. How long
D. How often

17. The room of my parents is small. “The room of my parents” means:
A. my room’s parents
B. my room’ parents
C. my parents’s room
D. my parents’ room

18. There are five …………………in one hand.
A. arms
B. fingers
C. toes
D. feet

19. Why don’t we go to the zoo this Sunday morning?
A. You are well
B. Because I don’t like animals

C. That’s a good idea
D. Thanks a lot

20. …………………is your father? He is very well, thank you.
A. How
B. How much
C. How many
D. How often

21. When it is hot, we often feel quite…………………
A. happy
B. hungry
C. worried
D. thirsty

22. In our country, the weather often …………………quickly.
A. change
B. changes
C. is changing
D. is going to change

23. My French penpal, Jack can speak six …………………fluently.
A. speeches
B. countries
C. languages
D. nationalities

24. What …………………your little sister …………………in the evening?
A. do / do
B. does / do
C. do / does
D. does / does

25. I want a good pair of shoes because I always goes …………………in the morning.
A. sailing
B. swimming
C. jogging
D. fishing


b. Fill in the blanks with the correct prepositions. (70,2=1,4 pts)
26. I usually go to school by bicycle but today I am going……………….……
 
Gửi ý kiến