Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI OLYMPIC CẤP HUYỆN, NĂM HỌC 2014-2015, THCS ĐỖ ĐỘNGTiếng Anh 6 (Sách cũ).

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 07h:31' 24-07-2020
Dung lượng: 258.0 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS ĐỖ ĐỘNG
ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 6


Môn: Tiếng Anh
Thời gian : 1 20 phút (không kể thời gian giao đề)Điểm
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:
Số phách

- Bằng số:……………..
………………………………………...
(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

- Bằng chữ:……………
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:
…………………..

………………………...
………………………………………...LISTENING : (100,2=2,0 pts)
*Listen . Match the names of the people with what they would like :
( 1 ) ( 2) (3) (4)
Nhan : ……… Tuan : ………… Huong : ……… Mai : …………


a) b) c) d)
  
e) f) g) h)
  
*Listen again and then answer the questions :
(5). What would Nhan like ? ……………………………………………………
(6). What does Huong want ? ………………………………................................
(7). Does Huong want orange juice ? …………………………………………
(8). What would Mai like , meat or fish? …………..................................................
(9). Does Mai want orange juice ? …………………………………………………..
(10). Who wants vegetables? …………………………………………………...
II. PHONETICS: (100,2=2,0 pts)
a. Choose one word that has the underlined part pronounced differently from the others
by circling A, B, C, or D. (50,2=1,0 pt)
11.
A. peace
B. east
C. bean
D. pear

12.
A. sure
B. sugar
C. sing
D. mission

13.
A. chocolate
B. classmate
C. lemonade
D. participate

14.
A. parks
B. stamps
C. cats
D. cars

15.
A. bank
B. plane
C. travel
D. math


b. Choose the word whose stress pattern is different from the others (50,2=1,0 pt)

16.
A. toothpaste
B. sandwich
C. cartoon
D. chocolate

17.
A. aerobics
B. activity
C. badminton
D. basketball

18.
A. police
B. gymnast
C. teacher
D. farmer

19.
A. different
B. dangerous
C. difficult
D. delicious

20
A. visit
B. unload
C. receive
D. correct


III. VOCABULARY AND GRAMMAR: (300,2=6,0 pts)
a. Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences: (100,2=2,0 pts)

21. How ......................... kilos of beef does she want?
A. many B. much C. any D. about
22. I don’t like vegetables but my sister .........................
A. do B. likes C. does D. would like
23. “Would you like some noodles, Lan?” - “No, .........................I’m full. Thanks.”
A. I wouldn’t B. I don’t C. I’m not D. I don’t like
24. “Is that your father?” - “Yes, .........................”
A. it’s B. he is C. that is D. it is
25. “How ......................... oranges would you like” - “A dozen, please. And ......................... tea.”
A. much, some B. many, any C. much, any D. many, some
26. “Does Mary like .........................?” - “Yes. She jogs every morning.”
A. jog B. to jog C. jogging D.jogs
27. “I’d like some meat, please.” - “How much .........................?”
A. do you like B. do you want C. ‘d you like D. you need
28. Which movie theater.........................?
A. do you want to go to B. do you want to go C. you want to go D. do you want to go it
29. He has a garage. That garage is .........................
A. him B. of him C. his D. of his
30. She is going to .................. the citadel.
A. visits B. visit C. to visit D. visiting


b. Fill in the blanks with the correct prepositions. (50,2=1,0 pt)
31. It is hot
 
Gửi ý kiến