Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI OLYMPIC HÀ NỘI - AMSTERDAM 2011 LỚP 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Người gửi: Hoàng Anh Quân
Ngày gửi: 19h:23' 15-12-2011
Dung lượng: 17.5 KB
Số lượt tải: 1335
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM

ĐỀ THI OLYMPIC HÀ NỘI - AMSTERDAM 2011
Môn thi: TIẾNG ANH - LỚP 7
Ngày thi: 25/3/2011
Thời gian làm bài: 60phút.
(Đề thi gồm 3 trang. Học sinh làm bài vào đề. Không được sử dụng tài liệu và các loại từ điển)

I/ Identify the word whose underlined part is differently pronounced from the others (5 pts)
1. A. elephant B. event C. engineer D. let 1………
2. A. listened B. liked C. watched D. stopped 2.......….
3. A. cure B. tutor C. sure D. pure 3….........
4. A. lives B. states C. stays D. studies 4……….
5. A. character B. chalk C. school D. chemical 5……….
II/ Choose the word whose main stress syllable is different from the others (5 pts)
1. A. provide B. improve C. contain D. borrow 1.……..
2. A. attraction B. collection C. musician D. musical 2………
3. A. opposite B. bakery C. arrival D. realize 3………
4. A. variety B. sensible C. appointment D. continue 4………
5. A. preventive B. literature C. measurement D. temperature 5……...
III/ Choose the best answer for each sentence. (10 pts)
1. The relationship between fast food and child obesity ____ very close indeed.
A. are B. is C. to be D. were
2. There are only two things that one should do _____ a healthy and fit body: eating sensibly and exercising well.
A. keeping B. to keep C. for keeping D. keep
3. They are hanging their clothes to make them _____.
A. to dry B. dried C. dry D. drying
4. This dress is the _____ expensive of the four dresses.
A. most B. more C. much D. best
5. Dairy products _____ butter, cheese and milk.
A. are including B. included C. includes D. include
6. You shouldn’t eat too much sugar and don’t forget about exercise, _____.
A. too B. so C. either D. neither
7. _______________.
A. Our school is having the celebration anniversary on 5 September.
B. Our school is having the celebration of anniversary on 5 September.
C. Our school is having the anniversary celebration on 5 September.
D. Our school is having the celebration’s anniversary on 5 September.
8. Are there _____ for me this morning?
A. any letters B. some letters C. any letter D. some letter
9. _______________.
A. Do you like your new school? B. Would you like your new school?
C. Do you feel like your new school? D. Are you liking your new school?
10. He came into the room, _____ the light and _____ the door behind him.
A. turned on / closing B. turning on / closing
C. turned on / closed D. turning on / closed
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

IV/ Complete the passage. Use the correct form of the verbs given in the box. (10pts)
write visit bear have go
come be build study swim


I (1) …... in Hai Phong. It is a small city in the North of Viet Nam. I (2) …….at Hong Bang school now. We go to school five days a week, from Monday to Friday. At weekends, my friends and I often go (3) …… However, this weekend we (4) …….for a swim. We are going to visit Ha Noi, the capital of Viet Nam. There (5) …….many beautiful sights and ancient houses in Ha Noi. People (6) ……… those houses many years
No_avatar

hay Cười nhăn răng cảm ơn nhéMỉm cười bạn hiền

No_avatar
Ko dùng được mặc dù đã đăng ký :(
Avatar

Bạn tải về và cần phải giải nén file rar để xem được nội dung.

No_avatar

làm cách nào tải đáp án về?

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓