Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 6 Năm học: 2011 – 2012

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 22h:48' 23-07-2020
Dung lượng: 146.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 6
Năm học: 2011 – 2012
Môn: Tiếng Anh

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Chú ý: - Bộ đề thi này gồm có 04 trang, từ trang 01 đến trang 04.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.

Điểm
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:
Số phách

- Bằng số:……………..
………………………………………...
(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

- Bằng chữ:……………
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:
…………………..

………………………...
………………………………………...I. PHONETICS: Choose one word that has the unđerhned part pronounced differently from tbe others by circling A, B, C, or D. (1,0 pt)
1. A. accident B. soccer C. clinic D. camera
2. A. thank B. that C. this D. those
3. A. station B. intersection C. question D. invitation
4. A. arm B. charm C. farm D. warm
5. A. languages B. dresses C. watches D. becomes

II. VOCABULARY AND GRAMMAR:
a. Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences. (4,0 pts)
6. Nam ……………….……English on Monday and Friday.
A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have
7. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats ……………….……
A. a big breakfast B. the big breakfast C. big breakfast D. a breakfast big
8. Tan likes ……………….……weather because he can go swimming.
A. hot B. cold C. windy D. foggy
9. ……………….……fruit does your father produce? A. How much B. How many C. How long D. How often
10. Mary and ……………….……would like to join the English Speaking Club. A. me B. my C. mine D. I 11. There is an English examination ……………….……Friday, 11th December . A. at B. in C. to D. on 12. I’m playing table tennis . - ……………….……you like table tennis ? A. Have B .Is C. Are D. Do
13. I hope the ……………….……can repair our car quickly. A. mechanic B. reporter C. architect D. dentist 14. Is their school ……………….……the park ? A. next B. in front to C. near to D. in front of
15. We go to school at ……………….……in the morning. A. a quarter to seven B. seven to a quarter C. seven quarter D. a quarter seven to
16. ……………….……does she go jogging? - Once a week
A. How often B. How long C. How about D. How
17. What about ……………….……a cup of coffee?
A. have B. having C. you have D.do you have
18. She listens to music……………….……a week.
A. two times B. twice C. twice a week D. two
19. It`s seven thirty and Minh is late……………….……school.
A. to B. at C. for D. in
20.. Minh ……………….……likes fish and beef.
A. isn’t B. won’t C. doesn’t D. never
21. There is ……………….……oil in this bottle. We should buy some more.
A. a few B. many C. lot of D. a little
22. ……………….……are you going to stay? - ……………….……two weeks.
A. How long - In B. How often- for C. How long - For D. How long - At
23. ……………….……going for a walk ?
A. How about B. Would you like C. Why don’t D. Let’s
24. Some people can speak many ……………….……
A. countries
 
Gửi ý kiến