Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi olympic tiếng anh lớp 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quỳnh Anh
Ngày gửi: 13h:36' 11-10-2015
Dung lượng: 214.5 KB
Số lượt tải: 2462
Số lượt thích: 1 người (phạm thị hạnh)
ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 4
Vòng 1: Bài 1: Choose the correct answer
What ……..his name ?
a. is b. are c. this d. bye
2. May I ………..out ?
a. open b. go c. come d. say
3. What colour is this ? – It’s………book.
a. a green b. green c. pencil d. ruler
4. I’m in ……….4 A.
a. grade b. class c. classes d. grades
5. They …………from France.
a. is b. am c. is d. are
6. Where …………you from ? –I’m from Laos.
a. is b. are c. am d. do
7. ……….is Tom from ? – England.
a. What b. When c. Where d. How
8. Is ………..school big ?
a. you b. your c. yous d. yours
9. Tom is my ……….., too.
a. he b. she c. friend d. be
10. Your book …………..small.
a. it b. is c. it’s d. are
Bài 2: Fill in the blank
Good mo_ _ing, Peter.
I like orange jui_e.
This _ _ a ruler.
Where is Minh from ? - _ _is from Paris.
_esk
f _ ower
_ m
b_ _k
This is my r_om.
chi _ ken
Bài 3: Matching
1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen
6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orange
a. giáo viên b. cửa sổ c. con diều d. quyển sách e. cây bút
f. ngôi nhà g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi
1………2……..3……4…….5……6……7……8……9……10…….
Vòng 2: Bài 1: Matching
1. friend 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow
6. fish 7. mother 8. ice cream 9. family 10. star
a. ngôi sao b. bạn c. đàn vi ô lông d. bò cái e. mẹ
f. cá g. kem h. gia đình i. bướm j. máy bay
1…….2……..3…….4……….5…..6…….7……8………9……..10……….
Bài 2: Reoder the words to make sentences
1. How old is she ?
________________________________________
2. is name His Long.
_________________________________________
3. Miss is my teacher. Lien
_______________________________________________________________
4. This an is apple
________________________________________________________________
5. many There are rooms in the house.
________________________________________________________________
6. is your old sister ? How
________________________________________________________________
7. How you now ? are
________________________________________________________________
8. teacher mother a My is
________________________________________________________________
9. My Nga. name is
________________________________________________________________
10. Nice to you, meet Tommy.
________________________________________________________________
Bài 3: Fill in the blank
I’m seven years o _ _ .
H _ _ name is Mary.
Your scho_ _ is big.
St _ _ d up, please.
This _ _ my teacher.
How _ _ e you ?
I’m fine, th _ _ _ you.
I’m se _ en years old.
Where are you f _ _ _ ?
What s _ bject do you like ?
Vòng 3: Bài 1: Choose the correct answer
This gift is ……you.
a. on b. in c. for d. at
2. A: Tony, Where are you ……….? B: I’m from America.
a. at b. from c. on d. to
3. ……….birthday to you!
a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily
4. Are theu students ? Yes, ……………..
a. they are b. they do c. are they d. are their
Bài 2: Matching
1. write 2. Teddy bear 3. lion 4. chicken 5. house
6. girl 7. drink 8. yo-yo 9. lamp 10. ice cream
a. con gái b. uống c. sư tử d. đèn bàn e. gà
 
Gửi ý kiến