Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI SGD HẢI DƯƠNG (ĐA - PHÂN THEO CHƯƠNG) HAY

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm văn nin
Ngày gửi: 17h:39' 20-05-2017
Dung lượng: 80.3 KB
Số lượt tải: 901
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

(Đề gồm 04 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1. Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:
A. CH3COONa và CH3OH. B. HCOONa và C2H5OH.
C. C2H5COONa và CH3OH. D. CH3COONa và C2H5OH.
Câu 2. Chất nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài?
A. isoamyl axetat. B. etyl axetat. C. etyl fomat. D. benzyl axetat.
Câu 3. Chất béo X có công thức (C17H35COO)3C3H5. Tên gọi của X là:
A. Tripanmitin. B. Trilinolein. C. Tristearin. D. Triolein.
Câu 4. Cho 17,6 gam một este đơn chức phản ứng hết với 200ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16,4 gam muối khan. Tên gọi của este đó là:
A. metyl fomat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. propyl fomat.
Câu 5. Xà phòng hóa hoàn toàn 13,7 gam một loại chất béo trung tính cần vừa đủ 450 ml dung dịch NaOH 0,1M. Khối lượng muối natri thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là:
A. 14,12 g. B.17,80 g. C.16,64 g. D.16,88g.
Câu 6. HỗnhợpEgồmhaiesteđơnchức,làđồngphâncấutạo của nhauvàđềuchứavòngbenzen.Đốtcháyhoàntoàn2,72gamEcầnvừađủ4,032lítkhíO2(đktc),thuđượcCO2và1,44gamH2O. Mặt khác, cho 6,8gamE phản ứng tối đa vớidungdịch chứa 2,4 gam NaOH,thuđượcdungdịchTchứa7,74gam hỗn hợp bamuối. Khối lượngmuối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trongT là:
A.2,72 gam. B. 0,82 gam. C.5,76gam. D.3,40 gam.
Câu 7. Các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit?
A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. B. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ.
C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. D. Tinh bột, xenlulozơ,fructozơ.
Câu 8. Đun nóng 100 gam dung dịch glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là:
A. 10,8 gam. B. 16,2 gam. C. 21,6 gam. D. 32,4 gam.
Câu 9. Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai?
A. CH3NHCH3. B. H2N(CH2)6NH2. B. C6H5NH2. D. CH3CH(CH3)NH2.
Câu 10. Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là:
A. 0,5 mol. B. 0,55 mol. C. 0,35 mol. D. 0,65 mol.
Câu 11. Trong phân tử tetrapeptit: Ala - Gly - Val - Glu thì amino axit đầu N là:
A. Alanin. B. Anilin. C. Glucozơ. D. Axit glutamic.
Câu 12. Hợp chất A có CTPT là C2H7O3N tác dụng với dung dịch NaOH và HCl đều giải phóng khí. Khi cho m gam A tác dụng với dung dịch HCl dư rồi hấp thụ hoàn toàn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10 gam kết tủa. Giá trị m là:
A. 9,1. B. 9,3. C. 9,5. D. 9,4.
Câu 13. Trong các chất dưới đây, chất nào là glyxin?
A. HOOC-CH2CH(NH2)COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH.
C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH.
Câu 14. Dung dịch không có phản ứng màu biure là:
A. anbumin (lòng trắng trứng). B. Gly - Vla.
C. Gly - Ala - Val. D. Ala -Ala
 
Gửi ý kiến