Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi THQG môn Sinh năm 2019 file word mã đề 202

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Anh Thư
Ngày gửi: 18h:37' 11-07-2019
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 81. Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá xanh thụ phấn cho cây lá xanh. Theo lý thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là
A.100% cây lá đốm. B.3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh.
C.3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm. D.100% lá xanh.
Câu 82. Một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra đảo ngược 1800 và nối lại vị trí cũ làm phát sinh đột biến
A.đảo đoạn. B.chuyển đoạn. C.lặp đoạn. D.mất đoạn.
Câu 83. Nếu tần số hoán vị giữa 2 gen là 22% thì khoảng cách tương đối giữa hai gen này nằm trên NST là
A.44cM. B.22cM. C.30cM. D.11cM.
Câu 84. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm?
A. Giao phối ngẫu nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
C.Đột biến gen. D.Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 85. Giả sử kết quả khảo sát về diện tích khu phân bố (tính theo m2) và kích thước quần thể (tính theo số lượng cá thể) của 4 quần thể sinh vật cùng loài ở cùng một thời điểm như sau

Quần thể I
Quần thể II
Quần thể III
Quần thể IV

Diện tích khu phân bố
3558
2486
1935
1954

Kích thước quần thể
4270
3730
3870
4885

 Xét tại thời điểm khảo sát, mật độ cá thể của quần thể nào trong 4 quần thể trên là thấp nhất?
A.Quần thể I. B. Quần thể II. C.Quần thể IV. D.Quần thể III.
Câu 86. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim phát sinh ở
A.đại Thái cổ. B.đại Trung sinh. C.đại Tân sinh. D.đại Nguyên sinh.
Câu 87. Theo vĩ độ rừng mưa nhiệt đới (rừng ẩm thường xanh nhiệt đới) là khu sinh học phân bố ở vùng nào sau đây?
A.Cận Bắc Cực. B. Nhiệt đới. C.Bắc Cực. D.Ôn đới.
Câu 88. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,4 Aa : 0,6 aa.Theo lí thuyết tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?
A. 0,6. B. 0,8. C.0,4. D.0,3.
Câu 89. Quá trình chuyển hóa
NH
4
thành
NO
3
do hoạt động của nhóm vi khuẩn
A. cố định nitơ. B. phản nitrat hóa. C.nitrat hóa. D.amôn hóa.
Câu 90. Trong ống tiêu hóa của người, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở
A. thực quản. B. ruột non. C.ruột già. D.dạ dày.
Câu 91. Cơ thể sinh vật có bộ NST gồm hai bộ NST lưỡng bội của 2 loại khác nhau được gọi là
A. thể tam bội. B. thể một. C.thể dị đa bội. D.thể ba.
Câu 92. Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới cái là XX và ở giới đực là XY
A. Chim. B. Thỏ. C.Bướm. D.Châu chấu.
Câu 93. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24, theo lý thuyết số nhóm gen liên kết của loài này là
A.24. B. 8. C.16. D.12.
Câu 94. Trong quá trình phiên mã nuclêôtit loại U ở môi trường nội bào liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào của gen?
A. A. B. G. C.T. D.X.
Câu 95. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp
A.AA × aa. B.aa × aa. C.AA × Aa. D.Aa
 
Gửi ý kiến