Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi THQG năm 2019 môn Sinh file word mã đề 201

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Anh Thư
Ngày gửi: 18h:35' 11-07-2019
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 81. Thể đột biến nào dưới đây được tạo ra nhờ lai xa kết hợp với đa bội hóa?
A. Thể song nhị bội. B. Thể tam bội. C. Thể tứ bội. D. Thể ba.
Câu 82. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm toàn kiểu gen dị hợp?
A. Aa × Aa. B. AA × aa. C. Aa × aa. D. AA × Aa.
Câu 83. Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và giới đực là XO?
A. Châu chấu. B. Chim. C. Bướm. D. Ruồi giấm.
Câu 84. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,6 Aa : 0,4 aa. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?
A. 0,4. B. 0,6. C. 0,7. D. 0,3.
Câu 85. Theo vĩ độ, rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) là khu sinh học phân bố ở vùng nào?
A. Ôn đới. B. Nhiệt đới. C.Bắc Cực. D.Cận Bắc Cực.
Câu 86. Trâu tiêu hóa được xenlulôzơ có trong thức ăn là nhờ enzim của
A. vi sinh vậtcộng sinh trong dạ cỏ. B. tuyến tụy.
C.tuyến gan. D.tuyến nước bọt.
Câu 87. Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá đốm. Theo lí thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là
A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh. B. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm.
C.100% cây lá xanh. D.100% cây lá đốm.
Câu 88. Giả sử kết quả khảo sát về diện tích khu phân bố (tính theo m2) và kích thước quần thể (tính theo số lượng cá thể) của 4 quần thể sinh vật cùng loài ở cùng một thời điểm như sau:

Quần thể I
Quần thể II
Quần thể III
Quần thể IV

Diện tích khu phân bố
3558
2486
1935
1954

Kích thước quần thể
4270
3730
3870
4885

 Xét tại thời điểm khảo sát, mật độ cá thể của quần thể nào trong 4 quần thể trên là cao nhất?
A.Quần thể I. B. Quần thể III. C.Quần thể II. D.Quần thể IV.
Câu 89. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào xuất hiện thực vật có hoa?
A.Đại Nguyên sinh. B. Đại Tân sinh. C.Đại Cổ sinh. D.Đại Trung sinh.
Câu 90. Từ cây có kiểu gen AABBDd, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dòng cây đơn bội có kiểu gen khác nhau?
A. 1. B. 2. C.4. D.3.
Câu 91. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, 1 alen lặn có lợi có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể do tác động của nhân tố nào sau đây?
A.Giao phối không ngẫu nhiên. B.Chọn lọc tự nhiên.
C.Các yếu tố ngẫu nhiên. D.Giao phối ngẫu nhiên.
Câu 92. Đậu Hà Lan có bộ NST 2n = 14. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là
A.8. B.13. C.14. D.7.

Câu 93. Vi khuẩn phản nitrat hóa tham gia vào quá trình chuyển hóa
A
NH
4 thành
NO
3. B
N
2 thành
NH
3. C
NO
3 thành
N
2. D
NH
3
thành
NH
4.
Câu 94. Nếu tần số hoán vị gen giữa 2 gen là 10% thì khoảng cách tương đối giữa 2 gen này trên NST là
A.15cM. B.10cM. C.30cM. D.20cM
 
Gửi ý kiến