Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐÊ THI THỬ CỦA SỞ GDDT HÀ TĨNH CÓ LỜI GIẢI-WORD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:11' 11-05-2017
Dung lượng: 145.0 KB
Số lượt tải: 1088
Số lượt thích: 1 người (Trần Quốc Việt)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017
SỞ GDĐT HÀ TĨNH
Câu41:Cho26,32gamhỗnhợpXgồmFevàCuphảnứngvớidungdịchHClloãng(dư).Saukhiphản ứngxảyrahoàntoàn,thuđược3,36 lítkhíH2(đktc)vàdung dịchchứamgammuối.Giátrịmlà
A.19,05. B.36,97. C.37,80. D.12,70.
Câu 42: Khí có mặt trongthành phần củakhí quyển, gâyrahiện tượng“hiệu ứngnhàkính” là
A. O2. B. N2. C. CO2. D.SO3.
Câu43:DungdịchFeCl3khôngphảnứngvớichấtnàosauđây?
A.AgNO3. B.NaOH. C.Ag. D.Fe.
Câu 44: Trongcácion sau: Zn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, ion có tính oxi hóayếunhất là
A. Zn2+. B. Fe3+. C. Fe2+. D.Cu2+.
Câu 45: Chất tácdụngđượcvới tripanmitin là
A. dungdịchBr2. B. Cu(OH)2. C. dungdịchNaOH. D.H2.
Câu46:PolimeXcócáctínhchấtdai,bềnvớinhiệtvàgiữnhiệttốtđược dùngđểdệtvải,mayquầnáoấm. Chất X là
A. polibutađien. B. poli(vinylclorua). C. poliacrilonitrin. D.polietilen.
Câu 47: Cho các este sau thủy phân trong môi trường kiềm: C6H5COOCH3,HCOOCH=CH-CH3, CH3COOCH=CH2,C6H5OOCCH=CH2,HCOOCH=CH2,CH3COOCH2C6H5,C6H5OOCCH3,HCOOC2H5,C2H5OOCCH3.Sốestekhithủyphânthuđượcancollà
A.3. B.4. C.6. D.5.
Câu48:ChoAlđếndưvàodungdịchgồmNO3-,Cu2+,Fe3+vàAg+.Sốphảnứngxảyra(khôngkểphản ứngcủaAlvớiH2O)là
A.5. B.2. C.3. D.4.
Câu 49: Nabicalà chất rắn màu trắngdùngđểchữađau dạdày. Côngthức củanabicalà
A. NaHCO3. B. KHCO3. C. Ca(HCO3)2. D.Na2CO3.
Câu50:HỗnhợpchấtrắnXgồmBa(HCO3)2,KOHvàBa(OH)2 cótỉlệsốmollầnlượtlà1:2:1.Cho hỗnhợpXvàobìnhđựngnướcdư,saukhicácphảnứngxảyrahoàntoàn,chấtcònlạitrongbình(không kểH2O)là
A.KOH. B.BaCO3,KHCO3. C.BaCO3,KOH. D.KHCO3.
Câu 51: Kim loại có độ cứnglớn nhất là
A.Cu. B. Cs. C. Fe. D.Cr.
Câu52:Dung dịchgồmcácionCa2+, Mg2+vàHCO3-đượcgọilà
A.nướcmềm. B.nướccó tínhcứng tạmthời.
C.nướccótínhcứng toànphần. D.nướccótínhcứng vĩnhcửu.
Câu 53: Điện phân KOHnóngchảy, ở anot thu được
A. O2. B. H2. C. K. D.K2O.
Câu 54: Cho hỗnhợp X gồm Fe, Cu vào dungdịch HNO3loãng, nóngthu đượckhí NO, dungdịch Yvà còn lạichấtrắnchưatanZ.ChoZtácdụngvớidungdịchHClloãngthấycókhíthoátra.Thànhphầnchấttan trongdungdịchY là
A. Fe(NO3)3vàFe(NO3)2. B. Fe(NO3)3vàCu(NO3)2.
C. Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)2vàCu(NO3)2.
Câu55:Tiếnhànhcácthínghiệmsau:
Thínghiệm1:NhúngthanhFevàodungdịch H2SO4loãng.
Thínghiệm2:NhúngthanhFevàodungdịch H2SO4loãngcóthêmvàigiọtdungdịchCuCl2.
Thínghiệm3:NhúngthanhCuvàodungdịchFeCl3.
Thínghiệm4:NhúngthanhFevàodungdịchFe2(SO4)3. Sốthínghiệmcósựănmònđiệnhóa là
A.3. B.2. C.4. D.1.
Câu 56: Cho cáckim loại sau: Rb, Na, Al, Ca, K,Be. Số kim loại kiềm thổ trongdãylà
A. 3. B. 1. C. 4. D.2.
Câu57:Chocácdung dịchsau:NaHCO3(1),MgCl2(2),Ba(NO3)2(3),HCl(4),K2CO3(5).Cácdungdịch phản ứngđượcvới dungdịch NaOHlà
A. (1), (3),(5). B. (2), (4), (5). C. (1), (3),(4). D.(1), (2),(4).
Câu58:ĐipeptitXcócông thức:NH2CH2CONHCH(CH3)COOH.TêngọicủaXlà
A.Ala-Gly. B.Gly-Ala. C.Ala-Val. D.Gly-Val.
Câu59:HoàtanmgamhỗnhợpgồmKHCO3vàCaCO3tronglượngdưdungdịchHCl.Saukhicácphản ứngxảyrahoàn toàn, thuđược5,04 lít khí CO2(đktc). Giátrị củam là
A. 100,0. B. 30,6. C. 22,5. D.45,0.
Câu 60: Hòatan hoàn toàn 9,72 gam Al bằngdungdịch H2SO4loãng, thu đượcV lít H2(đktc). Giátrị củaV là
A. 12,096. B. 24,192. C. 4,032. D.8,064.
Câu 61: Este CH2=C(CH3)-COO-CH2-CH3có tên gọi là
A. etyl metacrylat. B. etyl fomat. C. vinyl propionat. D.metyl acrylat.
Câu 62: Phát biểu nào sau đâykhông đúng?
Thành phần vật liệu compozit gồm chất nền (làpolime), chất độn, ngoàiracòn cócác chất phụgia.
Avatar

Cụ vẫn siêng up bài nhỉ? 

 
Gửi ý kiến