Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI THU DAI HOC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Xuân Hướng
Ngày gửi: 20h:04' 04-10-2015
Dung lượng: 219.0 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD – ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

Mã đề thi 132
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC - LẦN 1 - 2011
MÔN HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; 60+10+10 câu trắc nghiệmPHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đun 12,00 gam axit axetic với 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là :
A. 60,0%. B. 62,5%. C. 75,0%. D. 41,67%.
Câu 2: Cho sơ đồ chuyển hoá :
(X) C4H10O X1 X2 X3  đixeton
Công thức cấu tạo của X có thể là:
A. CH3CH(CH3)CH2OH B. CH3C(CH3)2OH C. CH3CH(OH)CH2CH3 D. CH2(OH)CH2CH2CH3
Câu 3: Lấy 12 gam hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm M và kim loại kiềm thổ N (M,N thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau) tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 23,3 gam kết tủa. M có thể là?
A. Li hoặc Na. B. K. C. Na hoặc K. D. Na.
Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH a M thì thu được dụng dịch X. Cho từ từ và khuấy đều 150ml dung dịch HCl 1M vào X thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí (đktc). Cho Y tác dụng với Ca(OH)2 dư xuất hiện 15 gam kết tủa. Xác định a?
A. 1M. B. 1,5M. C. 0,75M. D. 2M.
Câu 5: Cho dãy chuyển hóa:
Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. X là CaC2 B. Y là CH3CH2OH
C. Z là CH3CH2Cl D. T là Al4C3
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 13,4 gam hợp chất hữu cơ X bằng không khí vừa đủ (chứa 80% N2 và 20% O2 về thể tích), thu được 22 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Xác đinh CTPT của X biết CTPT trùng với CTĐGN.
A. A. C5H14N2 B. C5H14O2N C. C5H14ON2 D. C5H14O2N2
Câu 7: Câu 7: 00011Hỗn hợp X gồm 2 axit no X1 và X2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol X cần 500 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit là:
A. HCOOH và HOOC-COOH B. CH3COOH và C2H5COOH
C. CH3COOH và HOOCCH2COOH D.HCOOH và C2H5COOH
Câu 8: Lấy 1 mẫu Al dư cho vào dung dịch NaOH và NaNO3 có nồng độ bằng nhau, khi phản ứng hoàn toàn thì thu được dung dịch X và hỗn hợp khí gồm H2 và NH3. Trong X chứa những ion nào?
A. Na+, Al3+, NO3-. B. Na+, AlO2-, OH-. C. Na+, AlO2-, NO3-. D. Na+, Al3+, NH4+.
Câu 9: Lấy m gam K cho tác dụng với 500ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch M và thoát ra 0,336 lít hỗn hợp N (đktc) gồm 2 khí X và Y. Cho thêm vào M dung dịch KOH dư thì thấy thoát ra 0,224 lít khí Y. Biết rằng quá trình khử HNO3 chỉ tạo một sản phẩm duy nhất. Xác định m?
A. 3,12 gam. B. 7,8 gam. C. 12,48 gam. D. 6,63 gam.
Câu 10: Câu 10: 00021Cho 1,52g hỗn hợp hai amin đơn chức no X, Y (được trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl, thu được 2,98g muối. Kết luận nào sau đây không chính xác?
A. Tên gọi 2 amin là đimetylamin và etylamin B. Nồng độ dung dịch HCl bằng 0,2 (M).
C. Số mol mỗi chất là 0,02 mol D. Công thức của amin là CH5N và C2H7N
Câu 11: Cho 1,76 gam một este của axit cacboxylic no, đơn chức và một rượu no đơn chức phản ứng vừa hết với 40ml dung dịch NaOH 0,50M thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,20 gam chất Y cho 2,64gam CO2 và 1,44
 
Gửi ý kiến